TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội "

Quan điểm "Tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển" [1] nêu trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng là một định hướng đúng đắn bảo đảm cho sự phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam. Nhiều nhà nghiên cứu đã có bài viết phân tích về nội dung chính trị, triết học, kinh tế - xã hội của định hướng này. Để góp phần làm rõ khái niệm “công bằng xã hội” trong. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN Kinh tế và Kinh doanh 25 2009 82-91 Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội TS. Bùi Đại Dũng ThS. Phạm Thu Phương Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thuỷ Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 08 tháng 9 năm 2008 Tóm tắt. Quan điểm Tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển 1 nêu trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng là một định hướng đúng đắn bảo đảm cho sự phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam. Nhiều nhà nghiên cứu đã có bài viết phân tích về nội dung chính trị triết học kinh tế - xã hội của định hướng này. Để góp phần làm rõ khái niệm công bằng xã hội trong bối cảnh phát triển bền vững bài viết cung cấp một số minh chứng định lượng về quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội với một số nhận định i Công bằng xã hội phải bảo đảm khuyến khích tối đa khả năng đóng góp và hạn chế tối thiểu khả năng gây hại của môi cá nhân đối với xã hội ii Việc cung cấp các dịch vụ y tế giáo dục cho nhóm nghèo mang ý nghĩa kinh tế quan trọng không đơn thuần mang tính đạo đức . Đó là chi phí cần thiết và hiệu quả nhằm bảo đảm mức toàn dụng lao động xã hội đồng thời hạn chế những tổn hại cho xã hội trong tương lai iii Nhóm giàu cần được khuyến khích làm giàu chính đáng với tư cách là nhóm đầu tàu thúc đẩy xã hội phát triển đi đôi với việc ngăn ngừa hành vi làm giàu bất chính trong đó có hành vi trục lợi từ ngoại ứng tiêu cực. 1. Khái niệm tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội Tăng trưởng kinh tế được hiểu khá thống nhất là sự tăng sản lượng thực tế của một nền kinh tế trong một khoảng thời gian. Thước đo phổ biến là mức tăng tổng sản phẩm quốc nội GDP trong một năm hoặc mức tăng GDP bình quân đầu người trong một năm. Một số nước sử dụng các chỉ số khác để xác định mức tăng trưởng kinh tế như GNP tổng sản phẩm quốc gia GNI tổng thu nhập quốc gia NNP sản phẩm quốc gia ròng hoặc NNI thu nhập quốc gia ròng . Các

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.