TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Văn hóa tổ chức Đại học Quốc gia Hà Nội trong bối cảnh đổi mới và hội nhập "

Lý luận và thực tiễn đã chứng minh rằng, văn hóa tổ chức có vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo nên sự phát triển đột phá và bền vững cho tổ chức nhờ phát huy được nguồn lực nội sinh và tìm kiếm, dung nạp các nguồn lực ngoại sinh. Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là một tổ chức đặc thù gồm các tổ chức con với những khác biệt về văn hóa (các trường thành viên, đơn vị trực thuộc) tạo thành một tổ chức lớn. . | T ạp chí Khoa học ĐHQGHN Kinh tế và Kinh doanh 25 2009 230-238 Văn hóa tổ chức Đại học Quốc gia Hà Nội trong bối cảnh đổi mới và hội nhập ThS. Nguyễn Viết Lộc Phòng Hành chính Tống hợp Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thuỷ Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 09 tháng 11 năm 2009 Tóm tắt. Lý luận và thực tiễn đã chứng minh rằng văn hóa tổ chức có vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo nên sự phát triển đột phá và bền vững cho tổ chức nhờ phát huy được nguồn lực nội sinh và tìm kiếm dung nạp các nguồn lực ngoại sinh. Đại học Quốc gia Hà Nội ĐHQGHN là một tổ chức đặc thù gồm các tổ chức con với những khác biệt về văn hóa các trường thành viên đơn vị trực thuộc tạo thành một tổ chức lớn. Bởi vậy vấn đề xây dựng văn hóa tổ chức ĐHQGHN có vai trò rất quan trọng trong việc phát huy tính liên thông liên kết chia sẻ nguồn lực giữa các tổ chức con và đồng thời khắc phục những tồn tại mâu thuẫn xung đột làm ảnh hưởng cản trở quá trình phát triển bền vững của ĐHQGHN. Trên cơ sở phân tích các khái niệm và các yếu tố cấu thành văn hóa tổ chức văn hóa tổ chức của một trường đại học tác giả bài viết khái quát các đặc trưng cơ bản của văn hóa tổ chức ĐHQGHN để đưa ra những vấn đề cần đặc biệt quan tâm và mô hình tham khảo cho quá trình xây dựng văn hóa tổ chức ĐHQGHN trong bối cảnh đổi mới và hội nhập. 1. Đặt vấn đề Trong xu thế toàn cầu hóa ngày nay cạnh tranh quốc tế đang diễn ra trên tất cả các lĩnh vực và ngày càng trở nên gay gắt đòi hỏi mọi loại hình thiết chế tổ chức xã hội phải tái cấu trúc lại chính mình để thích nghi và phát triển dựa trên cơ sở phát huy nguồn lực nội sinh và tìm kiếm dung nạp các nguồn lực ngoại sinh. Lý luận và thực tiễn cho thấy văn hóa là một nguồn lực nội sinh có thể tạo nên sự phát triển đột phá và bền vững cho một tổ chức khi tổ chức đó biết khai thác vận dụng các yếu tố văn hóa vào hoạt động của mình. Với những lý do như vậy các loại hình tổ chức ngày càng nhận thức được vai trò quan trọng của xây dựng văn ĐT 84-912377116

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.