TAILIEUCHUNG - Trắc nghiệm sinh học phần liên kết gen + đáp án

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh học phần liên kết gen + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Liên kêt gen Câu 1 Trường hợp di truyền liên kết xảy ra khi A Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản B Không có hiện tượng tương tác gen và di truyền liên kết với giới tính C Các cặp gen quy định tính trạng nằm trên cùng 1 cặp NST tương đồng D Các gen nằm trên các cặp NST đồng dạng khác nhau Đáp án C Câu 2 Những đặc điểm nào sau đây không phù hợp với ruồi giấm A Bộ NST ít. ruồi đực có hiện tượng liên kết hoàn toàn B Dễ nuôi và dễ thí nghiệm C Ít biến dị D Thời gian sinh trưởng ngắn Đáp án C Câu 3 Để phát hiện ra quy luật liên kết gen Moocgan đã thực hiện A Lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng khác nhau 2 cặp tính trạng tương phản mình xám cánh dài và mình đen cánh được toàn mình xám cánh dài cho các ruồi F1 giao phối B Lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng khác nhau 2 cặp tính trạng tương phản mình xám cánh dài và mình đen cánh được toàn mình xám cánh dài lai phân tích ruồi đực F1 với ruồi cái đồng hợp lặn kiểu hình mình đen cánh cụt C Lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng khác nhau 2 cặp tính trạng tương phản mình xám cánh dài và mình đen cánh được toàn mình xám cánh dài lai phân tích ruồi cái F1 với ruồi đực đồng hợp lặn kiểu hình mình đen cánh cụt D Lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng khác nhau 2 cặp tính trạng tương phản mình xám cánh dài và mình đen cánh được toàn mình xám cánh dài cho các ruồi F1 lần lượt giao phối với ruồi bố mẹ Đáp án B C âu 4 Trong thí nghiệm của Moocgan cho các ruồi thuần chủng mình xám cánh dài lai với mình đen cánh cụt ở F1 thu được toàn mình xám cánh hành lai phân tích ruồi đực F1 bằng ruồi cái mình đen cánh cụt hành lai phân tích ruồi đực bằng ruồi cái mình đen cánh cụt ở FB moocgan thu được kết quả A 100 xám dài B 41 xám dài 41 đen cụt 9 xám cụt 9 đen cụt C 25 xám dài 25 đen cụt 25 xám cụt 25 đen cụt D 50 xám dài 50 đen cụt Đáp án D Câu 5 Trong thí nghiệm của Moocgan cho các ruồi thuần chủng mình xám cánh dài lai với mình đen cánh cụt ở F1 thu được toàn mình xám cánh hành

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    3    0    12-08-2020
34    3    0    12-08-2020
76    8    0    12-08-2020
13    4    0    12-08-2020
159    7    0    12-08-2020
5    5    0    12-08-2020
3    8    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN