TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1560/QĐ-TTg

Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ổn định dân di cư tự do tại các địa phương. | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SÔ 6ớ QĐ-TTg Hà Nội ngày ữỉ thảngẬO năm 2009 QUYẾT ĐỊNH về việc hỗ trự kỉnh phí di dân khẩn cấp ra khỏi vùng uét và ổn định dân di cư tự do tại các địa phương Ang itàiX CÔNG VÃN ĐẾN sòY. ể. . . Ngày. .tháng. Vvnăm .ữỸy KÍnh chuyên . THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Quyết định số 193 2006 QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư Căn cứ Quyết định số 78 2008 QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Qúyết định số 193 2006 QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công văn số 2129 BNN-KTHT ngày 21 tháng 7 năm 2009 Bộ Kế hoạch và Đầu tư công văn số 6389 BKH-KTNN ngày 24 tháng 8 năm 2009 Bộ Tài chính công văn số 13127 BTC-ĐT ngày 16 tháng 9 năm 2009 về việc hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất lũ ống lũ quét và ổn định dân di cư tự do tại các địa phương QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bộ Tài chính trích 414 tỷ đồng bốn trăm mười bốn tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2009 hỗ trợ các tỉnh để thực hiện dự án di dân khấn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất lũ ống lũ quét và ốn định dân di cư tự do. Mức hỗ trợ từng tỉnh cụ thể như sau Hà Giang 21 tỷ đồng Cao Bằng 20 tỷ đồng Lai Châu 20 tỷ đồng Lào Cai 20 tỷ đồng Yên Bái 22 tỷ đồng Sơn La 10 tỷ đồng Hòa Bình 12 tỷ đồng Phú Thọ 20 tỷ đồng Bắc Kạn 15 tỷ đồng Bắc Giang 13 tỷ đồng Bắc Ninh 5 tỷ đồng Quảng Ninh 6 tỷ đồng Hà Nam 13 tỷ đồng Ninh Bình 10 tỷ đồng Tha nh Hóa 20 tỷ đồng Nghệ An 15 tỷ đồng Hà Tĩnh 16 tỷ đồng Quảng Bình 13 tỷ đồng Quảng Trị 15 tỷ đồng Thừa Thiên Huế 10 tỷ đồng Quảng Ngãi 10 tỷ đồng Bình Định 12 tỷ đồng Phú Yên 6 tỷ đồng Ninh Thuận. 10 tỷ đồng Bình Thuận 10 tỷ đồng Gia Lai 15. tỷ đồng Đắk Nông 15 tỷ đồng Sóc Trăng Ị0 tỷ đồng Đồng Tháp 10 tỷ đồng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
149    3    0    12-08-2020
17    3    0    12-08-2020
16    6    0    12-08-2020
16    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    31    0