TAILIEUCHUNG - 36 kế nhân hòa ( Phần 3)

Mục đích cuối cùng của ứng biến là khiến cho ta luôn luôn ở vị trí chủ động nắm được động thái phát triển của sự việc để thực hiện được mục tiêu đã định. Cụ thể, ứng biến có hai công dụng: một là giữ được chủ động, hai là biến bị động thành chủ động. | 36 KÊ NHÂN HOÀ Phần 3 1 Mục lục Ke 25. Ke ứng 1. Kheo noi sứa 2. Xem gio be lai tụy cơ ứng 3. Trong ứng biến đứng đầụ la sứ hom hỉnh hai 4. Hứ ma lam ra ve thức nhứơc ma lam ra ve 5. Cầm lến đứơc bo xuống Kế 26. kế gia 1 . Hoa phai nứa nơ rứơụ phai nứa 2. Yếụ lĩnh tụy qụyến hình say ma thần khống 3. Trong đai ngụ ần tang đai 4. Gia vơ khống biết lơi noi cang Kế 27. Kế ban khốn ma 1 . Vứa chiếm đứơc lơi dế dang vứa đứơc long 2. Mía ngọt ca hai 3. Diến vai ngứơi bị 4. Thụầt mụa nhần tầm khống mầt 5. Viếc nho đứơc nhần Kế 28. Kế lố 1. Lố mốt xầụ che trăm 2. Dam lố bố măt thầt Lứ 3. Gioi phat hụy sơ đoan cụa 4. Lốsơ hơ mơi ống vao qụan Kế 29. Kế phan 1. Lam ngứơi khống thế lục nao cụng đốn 2. Lam cho ngứơi chế giếụ ta lai bị Kế 30. Kế phan 1. Y chính diến lơi phan diến la kính phong đai hoang 2. Lơi noi phan diến chầm choc cay đăng 3. Măng HTTP 36 KÊ NHÂN HOÀ Phần 3 2 4. Chớ nhầm lời mắng thanh lời Kế31. Kếbe 1. Gian nịnh cung co be đang cung sinh 2. Xầy dửng một quan hế hửu 3. Thích ửng vời vong giao tế Kế32. Kếđe 1. Mửờn gửờm phap 2. Dung ap lửc tầm ly khiến đội phửờng lộ chần 3. Luc đo vộ thanh thắng hửu Kế 33. Kế xuộng 1 . Ky thửc đai cung khộng kho 2. Đế cho ngửời ta co đửờng xuộng đai cửu van tình thế nhử cửu hoa. 88 3. Lầy lai thế Kế 34 Kế am 1. Lời noi nghe thanh chiếng trộng nghe 2. Dĩ nhu khắc cửờng che giầu chộ lời hai cua 3. Lam be mắt ngửời ta vửa đu thì Kế 35. Kế đam 1 . Đam phan la một cuộc đo sửc nhần 2. Đao đam phan la nhầt xửờng nhầt 3. Điếm đến huyết đao thì 4. Một bửờc lui hai bửờc Kế 36. Kế thắm 1 . Phửờng phap do 2. Hoc đửờc cach quanh co

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN