TAILIEUCHUNG - Trắc nghiệm hóa C3_0057 + đáp án

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0057 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | br Cấu hình electron của ioii là A. B. - ì C. D. i 1 br Những câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của kim loại kiềm thổ A. Tính khử của kim loại tăng theo chiều năng lượng ion hoá tăng. B. Tính khử của kim loại tăng theo chiều năng lượng ion hoá giảm. C. Tính khử của kim loại tăng theo chiều thế điện cực chuẩn giảm. D. Tính khử của kim loại tăng theo chiều thế điện cực chuẩn tăng. br Cho 16g hỗn hợp Ba và một kim loại kiềm tan hết vào nước được dung dịch X và 3 35 lít 1 1 dktc . Nếu muốn trung hoà . dung dịch X thì thể tích dung dịch HCl 0 5M cần dùng là bao nhiêu trong các số cho dưới đây A. 600ml B. 60ml C. 6ml D. 50ml br Để phân biệt các dung dịch các chất riêng biệt saccarozơ mantozơ etanol fomalin người ta có thể dùng một trong những hoá chất nào sau đây A. . - B. . C. Nước brom D. Tất cả đều sai br Thuốc thử nào trong các thuốc thử dưới đây dùng để nhận biết được tất cả các dung dịch trong dãy sau glucozơ glixerol fomanđehit propan-1-ol A. - B. Na kim loại C. Nước brom D. br Có những loại hợp chất mạch hở nào chứa một loại nhóm chức có công thức tổng quát c H o- . . . A. Este hay axit không no đơn chức chứa một nối đôi ở mạch cacbon. B. Ancol - anđehit không no hoặc ancol không no hai chức có 2 liên kết 1 L - L C. Anđehit no hai chức hay xeton - anđehit D. A B C đều đúng. br Hợp chất hữu cơ M C H O chứa một nhóm chức trong phân tử không tác dụng với Na nhưng tác dụng với dung dịch NaOH có thể theo tỉ lệ 1 1 hoặc 1 2. Khi đốt cháy 1 mol M thu được 7 mol Công thức cấu tạo chất hữu cơ đó là A. . . B C. D. br Ị Khi thuỷ phân một este có công thức - 4 - ta được axit X và ancol Y. Oxi hoá Y với -ki trong ta được lại X. Este có công thức cấu tạo nào sau đây A. - . H B. . TỸO C. n. D. Không xác định được. br Ị Có hai chất hữu cơ X Y chứa các nguyên tố C H O phân tử khối đều bằng 74 đvC. Biết X tác dụng Với Na cả X và Y đều tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch Ári l ơg I . H dư. X và Y có công thức cấu tạo nào sau đây A. . . và . B và . C. . .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    5    0    10-08-2020
6    3    0    10-08-2020
10    4    0    10-08-2020
73    5    0    10-08-2020
7    7    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN