TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1552/QĐ-TTg

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1552/qđ-ttg', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số i5ĩ ỉ QĐ - TTg CỘNG HOÀ XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày OỈ9 tháng 9 năm 2009 __ _ QUYẾT ĐỊNH ng thưởng Bằng khen của Thủ tuông Chính phủ Ặ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Kinh ú . -ggn ỡứ Luạt 10 chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 121 2005 NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an Tờ trình số 178 TTr-BCA-Xl 1 ngày 23 tháng 9 năm 2009 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Tờ trình số 1563 TTr-BTĐKT ngày 25 tháng 9 năm 2009 QƯYỂTĐỊNH Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Học viện An ninh nhân dân Bộ Công an đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2008 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Công an Trưởng ban Bán Thi đua - Khen thường Trung ương và tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nưi nhận - Bộ Công an - Ban Thi đua - Khen thường TW - VPCP BTCN cổng TTĐT - Lưu VT TCCV 3b Hùng lOb . KT. THỦ TƯỚNG Nguyễn Sinh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    29    0