TAILIEUCHUNG - Bài tập trắc nghiệm về điện xoay chiều

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm về điện xoay chiều', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐIỆN XOAY CHIỀU Câu 1. phát biêu nào sau đay là đúng khi nói về tụ điện A. chỉ cho dòng một chiều qua C. Chỉ cho dòng xoay chiều hình sin qua B. chỉ cho dòng xoay chiều qua Câu 2. Phát biêu nào sau đây là đúng khi nói về cuộn cảm A. Không cho dòng điện xoay chiều qua chiều qua B. Giông như một dây dẫn khi dòng một chiều chạy qua Câu 4. Cho hiệu điện thế hai đầu tụ C là u nhiêu biết C 10-4 p F D. chỉ có khả năng tích điện. C. Không cho dòng một D. Cản trỏ dòng điện một chiều qua 100sin 100pt . Biêu thức dòng điện qua mạch là bao A. i sin 100p t A C. i 1sin 100pt p A D. i 1sin 100pt - p 2 A B. i 1 sin 100pt p 2 A Câu 5. Cho mạch R L C ghép nôi tiếp với nhau. Cho R 100 Q L 1 p H C 1 10p mF. Tông trở của mạch là bao nhiêu cho f 50Hz A. 100 G B. 200 G C. 150 G D. 300 G Câu 6. Cho mạch R L C ghép nôi tiếp với nhau. Cho R 100 Q L 1 p H C 1 10p mF. Cho i 1sin 100pt mA. Biêu thức hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là A. 100sin 100 pt V B. 100 sin 100 pt mV B. 200sin 100pt p 4 V D. 150sin 100pt - p 4 V Câu 7. Câu nào sau đây là đúng khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần A. môi liên hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế hiệu dụng là U R B. dòng điện qua điệ trở và hiệu điện thế hai đầu điện trở luôn cùng pha C. pha của dòng điện qua điện trở luôn bằng không D. nếu hiệu điện thế ở hai đầu điện trở có biêu thức u U0sin wt j thì biêu thức của dòng điện qua điện trở là i I0sinwt Câu 8 Cho mạch R L C ghép nôi tiếp với nhau. Nếu ta mắc thêm một tụ điện song song với tụ ban đầu trong mạch thì A. Tông trỏ tăng lên C. Tông trỏ giảm xuông B. độ lệch pha u và i không thay đổi D. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mạch bị thay đổi Câu 9. Công suất tỏa nhịêt trên mạch chỉ có điện trở xác định theo công thức A. P Ui B. P ui C. P ui D. P UI Câu 10. Dòng điện xoay chiều có tác dụng C. 100 Hz D. 50 p Hz A. Sinh lý B. Từ C. Nhiệt D. Cả 3 đáp án trên Câu 11. Cho mạch điện RLC ghép nối tiếp với nhau cho R 100 Q. L 1 p H C 100 p à F với tần số của mạch là f

TÀI LIỆU LIÊN QUAN