TAILIEUCHUNG - Đề thi về mạng máy tính

- Đổi tên máy tính thành PC_SoMay_Ten. Trong đó, SoMay là số máy ngồi, Ten là tên của thí sinh. - Đặt địa chỉ IP máy là (SoMay chỉ lấy 2 số cuối), Subnet Mark là: | Phần I: Thí sinh dùng đĩa CD khởi động chương trình PQMagic để Set Active phân vùng 2. Sau đó thực hiện các yêu cầu sau: Câu 1: Khởi động Windows , đăng nhập user administrator thực hiện các yêu cầu sau: () - Đổi tên máy tính thành PC_SoMay_Ten. Trong đó, SoMay là số máy ngồi, Ten là tên của thí sinh. - Đặt địa chỉ IP máy là (SoMay chỉ lấy 2 số cuối), Subnet Mark là: - Đổi giao diện Start Menu thành Classic Start Menu. Chuyển chế độ logon màn hình thành dạng Classic logon/off. - Trong ổ C: tạo hệ thống cây thư mục như hình bên: Câu 2: Tạo các group GV, HV. Tạo các user và cho chúng vào các group như sau: () Group GV SV HV User Hang, Huyen, Nam, Long sv01, sv02, sv03, sv04, sv05 u01, u02, u03, u04, u05 Yêu cầu khi tạo user: - Password của user giống như tên user, password chữ thường. - Các user thuộc nhóm SV và HV không được thay đổi password và không bao giờ bị quá hạn sử dụng. - Các user thuộc nhóm GV có yêu cầu thay đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu tiên. Câu 3: Tại hệ thống thư mục đã làm ở câu 1, thực hiện phân quyền như sau: () Câu 4: Thực hiện share các folder như sau: () - Share folder DungChung với tên share là LuuTru-SoMay. Gán quyền truy cập qua mạng cho nhóm Everyone sao cho các phân quyền NTFS vẫn được giữ nguyên. - Share folder TaiLieu giữ nguyên tên share mặc định. Gán quyền truy cập qua mạng sao cho nhóm Administrators có quyền Full Control, nhóm GV có quyền Change, nhóm SV và HV có quyền Read. Câu 5: Cài đặt một máy in hiệu Canon tuỳ ý mà driver đã được hỗ trợ sẵn trong hệ thống. Thực hiện phân quyền cho máy in sao cho: nhóm Administrators có toàn quyền, nhóm GV có quyền in, nhóm SV, HV bị cấm tất cả các quyền. () Câu 6: Truy cập vào máy có địa chỉ . Đăng nhập với user và password là: user. Sau đó thực hiện: () - Chép hai tập tin hình ảnh và hai tập tin văn bản có trong folder: \\Server\Data1 vào folder DuLieu. - Connect máy in: \\Server\MayInGV về máy thí sinh. Câu 7: Truy cập vào máy có địa chỉ đăng nhập với tài khoản và mật khẩu: uxx (xx là 2 ký tự cuối của số máy thí sinh). Thực hiện: () - Map folder: \\\Tai_Lieu thành ổ đĩa mạng K: trên máy thí sinh. - Map folder: \\\uxx (xx là 2 ký tự cuối của số máy thí sinh) thành ổ đĩa mạng H: trên máy thí sinh. Câu 8: Dùng chương trình Norton Ghost có trong đĩa BootCD để ghost toàn bộ phân vùng 2 (Partition 2) thành một tập tin, lưu vào phân vùng 3 (Partition 3), đặt tên file là: (xxx là số máy ngồi, Ten là tên của thí sinh). () Phần II: Thí sinh dùng giấy làm bài thi. Giấy thi do giám thị coi thi cung cấp. Yêu cầu ghi rõ họ tên và số máy ngồi trên giấy thi. Thực hiện các yêu cầu sau: Câu 9: Cho địa chỉ mạng: . Trình bày và chia mạng này thành 9 mạng con. Sau đó, liệt kê các địa chỉ mạng, Subnetmask , địa chỉ broadcast, vùng phạm vi địa chỉ có thể gán cho máy tính cuả các mạng con? () Câu 10: Cho địa chỉ IP1: và IP2: có subnet mask là: . Hãy trình bày và cho biết địa chỉ mạng và địa chỉ broadcast của chúng là bao nhiêu? () -HẾT- TRUNG TÂM TIN HỌC ĐHSP MÔN THI: MẠNG MÁY TÍNH Thời gian 90 phút TS-TTTH Website TT:

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN