TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1539/QĐ-TTg

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1539/qđ-ttg', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Ị 1 V I THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 7 số tóm QĐ - TTg CONG THÔNG TIN ĐĩỆn tờ chính phu ĐÊN Sô . . B Ngày M. Kinh chuyến . Hà Nội ngày tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH X __1 Tê Việc lặug thưởng Băng khen của Thủ tướng Chính phủ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Cãn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khèn thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 121 2005 NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng Xét đề nghị của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Tờ trình số 803 TLĐ ngày 25 tháng 5 năm 2009 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Tờ trình số 1521 TTr-BTĐKT ngày 18 tháng 9 năm 2009 QUYÉT ĐỊNH Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công đoàn Viên chức Việt Nam Đã có thành tích trong việc tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức viên chức Trung thành-Sáng tạo-Tận tụy-Gưong mẫu giai đoạn 1999-2009. Điều 2. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Tổng Liên đoàn Lao động VN - Ban Thi đua - Khen thưởng TW - BTCN VPCP - Cổng TTĐT - Lưu Văn thư TCCV 3b Mai lOb . KT. THỦ TƯỚNG Nguyễn Sinh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    25    0