TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1534/QĐ-TTg

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1534/qđ-ttg', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 45 M QĐ-TTg Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày tháng 9 năm 2009 .-69 CÖJSP HÖNG TIN Đi ẸN CÔNG VÄNX. So 9 . . năm KÍnh chuyển . QUYẾT ĐỊNH gỉ Tạng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật TỔ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 121 2005 NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Tờ trình số 180 TTr-BVHTTDL ngày 17 tháng 9 năm 2009 và Trưởng ban Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ương Tờ trình số 1518 TTr-BTĐKT ngày 17 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bà Nguyễn Thị Liên Trưởng phòng Phòng Tuyên truyền - Giáo dục Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Đã có nhiều thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. .4t Nơi nhận - Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch - Ban Thi đua - Khen thưởng TW - BTCN VPCP - Cổng TTĐT - Lưu Văn thư TCCV 3b Mai 10b . KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Sinh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
57    5    1    10-08-2020
2    3    0    10-08-2020
3    4    0    10-08-2020
2    6    0    10-08-2020
6    5    0    10-08-2020
1    3    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    31    0