TAILIEUCHUNG - KẾ HOẠCH MARKETING TRONG KINH DOANH

Bản Tóm tắt nội dung thực hiện là Bản tóm tắt đầy đủ về kế hoạch thị trường. Bởi vì một số nhà đầu tư chỉ đọc mục này để quyết định xem họ có nên dành nhiều thời gian để đánh giá kế hoạch của bạn hay không (hay kế hoạch của công ty), nó sẽ làm nổi bật những điểm chính trong kế hoạch của bạn và tạo hứng thú đọc tiếp các phần còn lại trong kế hoạch. | TÊN CÔNG TY CỦA BẠN KẾ HOẠCH MARKETING Được chuẩn bị để GHI RÕ Được chuẩn bởi GHI RÕ 05 09 2006 1 NỘI DUNG TÓM TẮT NỘI DUNG THỰC HIỆN .3 1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH .4 Phân tích công nghệ .4 Phân tích kinh Phân tích cạnh Phân tích khách Phân tích Phân tích hoạt động của thị trường nếu có .10 2. MỤC TIÊU .11 Mục tiêu của công ty .11 Mục tiêu thị 3. CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG .13 Chiến lược phân khúc thị Chiến lược mục Chiến lược vòng đời sản Chiến lược thay Chiến lược cốt lõi .16 4. CHƯƠNG TRÌNH MARKETING .18 Marketing hỗn Các chương trình khách hàng thân Dịch vụ hỗ trợ khách Nghiên cứu thị trường .22 Bán hàng trực Lòng tin và sự tín nhiệm .23 Xúc tiến thương mại .23 5. KẾ HOẠCH THỰC Thiết kế và triển khai sản Marketing bán Nhà phân phối .28 Các yêu cầu về nguồn Lập chương 6. ĐÁNH GIÁ VÀ GIÁM SÁT VIỆC THỰC Giám sát các chiến dịch quảng Phân tích kinh Báo cáo lời lỗ .34 Kế hoạch hội họp .35 Hồ sơ khách hàng .35 Đánh giá nhân lực bán 7. THÔNG TIN TÀI CHÍNH .37 Tóm lược thông tin tài 2 Giả định tài Ngân sách .37 Kế hoạch doanh số 5 năm .39 8. KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG .42 Dấu hiệu thất Những chiến lược thay 9. PHỤ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.