TAILIEUCHUNG - How the Japanese Learn to Work 2nd edition phần 9

Động từ "làm" (suru, dạng lịch sự shimasu) thường được sử dụng để tạo ra danh động từ (ryōri suru "nấu ăn", benkyō suru "học hành", vv.) và tỏ ra hữu ích trong việc tạo ra các từ lóng hiện đại. | Table Skills tested by the Ministry of Labour skill testing system 133 skills 1. Construction sector 41 skills Horticultural decoration. Landscape gardening Well boring Sheet metalmaking for buildings Rope processing Maintenance of construction machinery Installing refrigerating and air conditioning equipment Making fittings Building with stone Carpentry Platform frame construction Tile roofing Scaffolding Plastering Brick laying Furnace construction Architectural block laying ALC panel work Concrete block laying Tiling Tatami making Plumbing Bathtub and bath equipment installation Kitchen equipment installation Form working Assembling reinforcement bars Fresh concrete pumping Waterproofing Resin adhesive grouting Interior finishing Slating Heat insulation Curtain-wall finishing Sash setting Automatic door installation Balcony installation Glazing Well point installation External decoration Painting Traffic sign and lane marking. 2. Manufacturing sector 76 skills Metal melting Casting Forging Metal heat treatment Power metallurgy Machining Electric discharge machine Die making Metal pressing Iron work Making sheet metal Industrial engraving Electro-plating Aluminum anodizing Thermal spraying Metal spring manufacturing Finishing Metal polishing and buffing Grinding cutting tools Lumbering saw setting Machine inspection Die casting Machinery maintenance Connecting electronic circuits Assembling electronic equipment Assembling electric equipment Manufacturing semiconductor products Manufacturing printed circuit boards Adjusting home electric medical equipment Adjusting vending machines Manufacturing and maintenance of rolling stock Repairing clocks and watches Processing eyeglasses Manufacturing of optical equipment Assembling reprographic equipment Assembling internal combustion engines Assembling pneumatic cữcuits and devices Adjusting hydraulic system Maintenance of sewing machines Maintenance of agricultural machinery Adjusting weaving machines Dyeing Knitwear

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.