TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng lập trình bằng ngôn ngữ visual basic trên java p6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng lập trình bằng ngôn ngữ visual basic trên java p6', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 3. Tạo hệ thống Menu và gán mã lệnh cho từng MenuItem Sub TaoMenu Dim cb As CommandBar Dim cpop As CommandBarPopup Dim cpop2 As CommandBarPopup Dim cbtn As CommandBarButton LẤY THAM CHIẾU ĐẾN THANH TRÌNH ĐƠN Set cb Worksheet Menu Bar TẠO MENU1 VI DU MENU CommandBarPopup . Set cpop Type msoControlPopup Temporary True Vi du Menu TẠO MENUITEM2 TINH TONG CommandBarButton . thêm Menuitem vào MENU1 Set cbtn msoControlButton True Gán thuộc tính cho Menuitem. Tinh Tong Gán tiêu đề Macrol Gán mã lệnh TẠO MENUITEM3 TINH TICH CommandBarButton . Set cbtn msoControlButton True Tinh Tich Macro2 TẠO MENU4 MENU CAP 2 CommandBarPopup . Đây là MenuItem bắt đầu một nhóm trình đơn khác Set cpop2 msoControlPopup True Menu Cap 2 Thêm SeparatorBar vào phía trước Menu này. True TẠO MENUITEM5 LUA CHON 1 CommandBarButton . Set cbtn msoControlButton True Lua chon 1 Macro3 TẠO MENUITEM6 LUA CHON 2 CommandBarButton . Set cbtn msoControlButton True Lua chon 2 Macro4 End Sub Trong các câu lệnh tạo hệ thống trình đơn như trên tham số Temporary của phương thức Add đều được gán bằng True vì vậy khi người dùng thoát khỏi Excel thì các hệ thống trình đơn vừa thêm vào sẽ được tự động xoá đi. . Xoá trình đơn tuỳ biến Khi người dùng chỉ đóng workbook mà không đóng Excel trình đơn vừa được thêm vào vẫn còn được hiển thị trên hệ thống thanh trình đơn của Excel hoặc người dùng làm việc với một workbook khác mà không cần đến những tính năng trong trình đơn. Như vậy có những lúc cần phải xoá trình đơn vừa được thêm vào. Để thực hiện điều này có thể sử dụng phương thức Delete có trong đối tượng kiểu CommandBarControl hoặc CommandBarPopup hoặc CommandBarButton. Đoạn mã lệnh sau thực hiện xoá trình đơn Vi du Menu đã được tạo ra

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.