TAILIEUCHUNG - ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN VẬT LÝ 12 – ĐỀ SỐ 11

Tham khảo tài liệu 'đề tham khảo ôn thi tốt nghiệp thpt môn vật lý 12 – đề số 11', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN VẬT LÝ 12 - ĐỀ SỐ 11 Thời gian làm bài 60 phút I. PHẦN CHUNG CHO TẮT CẢ THÍ SINH 32 câu từ câu 1 đến 32 Câu 1. Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng đo được khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng thứ 10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2 4 mm. Khoảng vân là A. i 4 0 mm B. i 0 6 mm C. i 0 4 mm D. i 6 0 mm Câu 2. Một vật thực hiện đ ồng thời hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số theo các phương trình là x1 4cos .t cm và x2 W3cos .t cm. Biên độ dao động tổng hợp đạt giá trị nhỏ nhất khi A. a 0 rad B. a -n 2 rad C. a 7i rad D. a Tĩ 2 rad . Câu 3. Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa tụ điện tăng lên 4 lần thì dung kháng của tụ điện A. Giảm đi 4 lần B. Tăng lên 2 lần C. Giảm đi 2 lần D. Tăng lên 4 lần Câu 4. Một máy biến thế có số vòng của cuộn sơ cấp là 5000 vòng và thứ cấp là 1000 vòng. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thì hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở có giá trị là A. 0 V. B. 20 V. C. 40 V. D. 500 V. Câu 5. Trong dao động điều hoà A. Vận tốc biến đổi điều hoà sớm pha Tĩ 2 so với li độ. B. Vận tốc biến đổi điều hoà chậm pha Tĩ 2 so với li độ. C. Vận tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ. D. Vận tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với li độ. Câu 6. Tia nào dưới đây không có bản chất là sóng điện từ A. Tia hồng ngoại. B. Tia catot. C. Tia X. D. Tia tử ngoại. Câu 7. Hai khe Y-âng cách nhau 3 mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0 6 pm. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2m. Tại N cách vân trung tâm 1 8 mm có A. vân tối thứ 4 B. vân sáng bậc 4 C. vân tối thứ 5 D. vân sáng bậc 3 Câu 8. Gia tốc của vật dao động điều hoà bằng không khi A. Vận tốc của vật đạt cực tiểu. B. Vật ở vị trí có li độ cực đại. C. Vật ở vị trí có pha dao động cực đại. D. Vật ở vị trí có li độ bằng không. Câu 9. Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng A 1 0 75pm và x2 0 25pm

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.