TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng lập trình bằng ngôn ngữ visual basic trên java p3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng lập trình bằng ngôn ngữ visual basic trên java p3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHƯƠNG IV LẬP TRÌNH TRÊN MICROSOFT EXCEL Người sử dụng có thể lựa chọn một vùng dữ liệu trực tiếp trên worksheet bằng cách sử dụng chuột Việc kiểm tra dữ liệu nhập vào được thực hiện tự động. Cú pháp của hàm InputBox này như sau prompt title default left top helpFile context type Hầu hết các tham số đều là tham số tuỳ chọn chỉ có tham số prompt là bắt buộc phải nhập vào. Ý nghĩa của các tham số như sau Tham số Giải thích prompt Đoạn văn bản sẽ hiển thị trong hộp thoại title Tiêu đề của hộp thoại InputBox default Giá trị mặc định. Nếu người dùng không nhập gì cả hàm sẽ trả về giá trị mặc định này. left top Toạ độ góc trên bên trái của hộp thoại. helpFile context Tên tệp trợ giúp và chủ đề cần hiển thị type Mã xác định kiểu trả về của hàm. Bảng sau thể hiện các loại mã xác Mã Kiểu giá trị trả về là 0 1 2 4 8 16 64 Công thức Số Chuỗi Boolean True hoặc False Đối tượng kiểu Range. Tham chiếu đến một vùng dữ liệu Giá trị lỗi chẳng hạn như NA Mảng giá trị Hàm InputBox của Excel được sử dụng khá linh hoạt. Hàm này có thể cho phép có nhiều hơn một kiểu giá trị trả về bằng cách cộng các loại mã thích hợp. Ví dụ như muốn hộp thoại InputBox cho phép nhập vào cả số và chuỗi có thể nhập tham số type bằng 3 tức là 1 2 hay Số cộng chuỗi . Còn nếu gán tham số type bằng 8 thì người dùng có thể tự nhập vào địa chỉ của vùng dữ liệu trong hộp thoại hoặc cũng có thể chọn vùng dữ liệu trên worksheet bằng chuột. Ví dụ sau thủ tục EraseRange sử dụng hàm InputBox để người dùng lựa chọn một vùng dữ liệu để xoá. Người dùng có thể nhập vào địa chỉ của vùng dữ liệu hoặc cũng có thể chọn bằng cách dùng chuột. Hàm InputBox với tham số type bằng 8 sẽ trả về đối tượng kiểu Range chú ý từ khoá Set trước hàm InputBox vì lúc này hàm sẽ trả về đối tượng chứ không phải là một giá trị đơn thuần . Vùng dữ liệu này sẽ được xoá đi bằng phương thức Clear. Giá trị mặc định được hiển thị trong hộp thoại InputBox là địa chỉ của vùng được chọn hiện hành. Câu lệnh On Error nhằm mục đích sẽ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.