TAILIEUCHUNG - Bài tập thực hành MicroSoft Excel12

Bài tập thực hành MicroSoft Excel12 | MICROSOFT EXCEL tiếp theo 12 26 2006 1 Cơ sở dữ liệu trong Excel 12 26 2006 2 Khái niệm CSDL được tổ chức theo dạng danh sách list . Một danh sách gồm có những mục sau Field hường Hàng đầu tiên của danh sách chứa tên của các cột Tên của các thường không được hùng nhau Record hàng Các hàng còn lại chứa thông tin về một đối hượng trong danh sách 12 26 2006

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.