TAILIEUCHUNG - Bài tập thực hành MicroSoft Excel 9

Tham khảo tài liệu 'bài tập thực hành microsoft excel 9', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | MICROSOFT EXCEL tiếp theo 12 26 2006 1 Các thao tác cơ bản trên WorkSheeet 12 26 2006 2 Di chuyển con trỏ trên Worksheet Nhấn phím Di chuyeản - Hoaẽc Tab Sang moat ô bên phaũi Hoaẽc Shift Tab Sang moat ô bên trái ị Lên moat doong Xuống moat doong Home Nến ô ơũ coat A cuũa doong hiean haonh Ctrl Home Nến nịa ch ô A1 trong worksheet Ctrl End Nến nịa ch ô có chõùa dõõ lieau sau cu0ng trong worksheet Page Up Lên moat ma0n hình Page Down Xuống moat ma0n hình Ctrl Nến ô bên phaũi nầu tiên ma0 trõớc hoaẽc sau nó la0 ô trống Ctrl Nến ô bên trái nầu tiên ma0 trõớc hoaẽc sau nó la0 ô trống Ctrl ị 12 26 2006 Lên ô phía trên nầu tiên ma0 trên hoaẽc dõới nó la0 ô trống 3 í _I I _ A I Ạ X _ X í _ A _ _ _ _ í _ _ A

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.