TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ – MÃ ĐỀ 208

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử vật lý – mã đề 208', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ - MÃ ĐỀ 208 Câu 1 Chọn câu SAI a. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới . b. Góc phản xạ bằng góc tới. c. Góc khúc xạ bằng góc tới. d. Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở b ên kia pháp tuyến so với tia tới . Câu 2 Chọn câu đúng Chu kì dao động của con lắc đơn được tính theo công thức a. T 2k - b. T 2rcJg c. T rcJg d. T 2j g g l l V l Câu 3 Biểu thức nào sau đây xác định biên độ tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có biên độ dao động A1 A2 và pha ban đầu ọ1 ọ. . 2 2. 2. zx 2 2 a. A-A1 A2 2A1A2cos ọ1- ọ. A12 A2 -2A1A2cos ọ1- ọ. c. A2 A12- A22 2A1A2cos Ọ1- ọ. biểu thức khác . Câu 4 Lượng năng lượng được sóng âm truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm được gọi là a. Cường độ âm. b. Độ to của âm c. Am sắc d. Độ cao của âm. Câu 5 Tần số dòng điện của máy phát điện xoay chiều một pha được xác định theo công thức a. f np 6o 6o np 60p 60n p số cặp cực nam châm n số vòng phút Câu 6 Hệ số công suất cosọ của mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp khi xãy ra cộng hưởng bằng a. 1 b. 0 c. 4 d. 2 Câu 7 Chọn câu trả lời SAI Dao động điện từ có tính chất a. Năng lượng của mạch dao động gồm có năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm. b. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên tuần hoàn theo một tần số chung. c. Tại mọi thời điểm tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường là không đổi . d. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên điều hoa không cùng tần số . Câu 8 Chọn câu đúng Trong mạch dao động LC nếu điện tích trên tụ điện có dạng q Qosin t ọ thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch có dạng a. i Iosin t ọ rc 2 b i Iosin t ọ-rc 2 . c. i Iosin t ọ rc d. i Iosin t ọ-rc Câu 9 Chọn câu đúng Nếu độ lệch pha của hai động là Aọ 2n 1 K thì a. Hai dao động cùng pha b. Hai dao động ngược pha. c. Hai dao động vuông pha d. Hai dao động lệch

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.