TAILIEUCHUNG - Cờ lau dựng nước Chương 4

Cờ lau dựng nước Chương 4 Vạn Thắng Vương mở tiệc khao quân. Ngay đêm ấy, đã đem một nửa số quân cùng Đinh Liễn lên Đường Lâm phối hợp với quân của Đinh Điền, cất binh đánh Nguyễn Thái Bình ở Tam Đái. Nguyễn Bặc ở lại giữ Đỗ Động và Tây Phù Liệt. Đinh Điền đã được mật báo từ trước, khi Đinh Bộ Lĩnh và Đinh Liễn kéo quân đến, liền hợp binh tiến đánh Nguyễn Thái Bình ở Tam Đái. Nguyễn Thái Bình tên chính là Nguyễn Khoan, lập trang trại ở Vĩnh Mỗ, Tam Đái, gọi. | Cờ lau dựng nước Chương 4 Vạn Thắng Vương mở tiệc khao quân. Ngay đêm ấy đã đem một nửa số quân cùng Đinh Liễn lên Đường Lâm phối hợp với quân của Đinh Điền cất binh đánh Nguyễn Thái Bình ở Tam Đái. Nguyễn Bặc ở lại giữ Đỗ Động và Tây Phù Liệt. Đinh Điền đã được mật báo từ trước khi Đinh Bộ Lĩnh và Đinh Liễn kéo quân đến liền hợp binh tiến đánh Nguyễn Thái Bình ở Tam Đái. Nguyễn Thái Bình tên chính là Nguyễn Khoan lập trang trại ở Vĩnh Mỗ Tam Đái gọi là Nguyễn Gia Loan. Khi Dương Tam Kha cướp ngôi của Ngô Tiên Chúa Nguyễn cất quân từ trang ấp của mình thu phục các đầu lĩnh ở suốt một miền Tam Đái rồi xưng là sứ quân. Nguyễn Khoan liên kết với Kiều Công Hãn ở Phong Châu đắp thành chấn giữ cả một vùng lớn ở ngã ba sông Lô và sông Bạch Hạc có ảnh hưởng đến cả miền sông Tích và sông Đáy. Hội quân với Đinh Điền xong Đinh Bộ Lĩnh và Đinh Liễn để Đinh Điền cất quân đi trước vây đánh Nguyễn Thái Bình còn mình và con trai tiến đánh Kiều Công Hãn ở Phong Châu. Thành Phong Châu ở ngay cạnh mặt đê sông Bạch Hạc. Kiều Công Hãn lấy đê là một khúc thành ngoại cho đắp thêm ba mặt khác ở giữa là những chân ruộng lúa tốt phì nhiêu. Thành nội cũng đắp bằng đất có đào hào bốn xung quanh thả chông tre và chông sắt có ngạnh khá cẩn mật. Thành chỉ có cửa tiền cửa hậu để ra vào. Thành của Nguyễn Thái Bình ở cách thành Phong Châu khoảng bảy dặm. Hai sứ quân này cũng theo kế liên hoành bẻ tên uống rượu máu thề giúp đỡ nhau để hùng cứ một vùng Phong Châu - Tam Đái. Đinh Bộ Lĩnh kéo quân đến vây thành Phong Châu. Quân Hoa Lư với những thuyền chiến lớn đóng chặt ở ngã Ba Hạc thuyền nào đội ấy đội ngũ rất quy củ. Kiều Công Hãn thấy Vạn Thắng Vương kéo quân đến trong lòng rất lo sợ liền thông báo cho Nguyễn Thái Bình mau cử quân đến trợ giúp. Nhưng quân tướng đến Nguyễn Gia Loan lại đem thư trở về vì ở thành Tam Đái Nguyễn Thái Bình cũng đang bị Đinh Điền vây đánh rất dữ không thể nào vào mà xin quân cứu viện được Kiều Công Hãn lên mặt thành xem thế trận của Vạn Thắng Vương. Chỉ thấy đổm gò bên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.