TAILIEUCHUNG - Luận văn các giải pháp nhằm đẩy mạnh quá trình tiêu thu của công ty cơ khí ô tô – 2

Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, có trách nhiệm theo dõi, giám sát hoạt động của hội đồng quản trị và ban kiểm soát, quyết định mức tăng cổ tức hàng năm của công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ của công ty. - Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, | Luận văn tốt nghiệp . Đặc điểm bộ máy quản lý Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty Cơ cấu Bộ máy quản lý của công ty - Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của công ty có trách nhiệm theo dõi giám sát hoạt động của hội đồng quản trị và ban kiểm soát quyết định mức tăng cổ tức hàng năm của công ty sửa đổi bổ sung điều lệ của công ty. - Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi và mục đích của công ty. Ngô Đức Thuận - K38 1104 22 Luận văn tốt nghiệp Có nhiệm vụ hoạch định chiến lược phương án bổ nhiệm cách chức giám đốc và các vị trí trong bộ máy quản lý. - Ban kiểm soát gồm 3 thành viên do Hội đồng quản trị cử ra có nhiệm vụ giám sát kiểm tra việc thực hiện các chính sách và phương hướng của công ty. - Ban giám đõc gồm 3 người. Giám đốc công ty chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chịu trách nhiệm về hành vi pháp nhân và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Phó giám đốc kỹ thuật phụ trách về kỹ thuật Phó giám đốc kinh doanh phụ trách về kinh doanh và tiến độ tiêu thụ sản phẩm. - Các phòng ban chức năng Phòng kế hoạch chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện tiến độ điều động sản xuất đóng gói hàng hóa bảo quản cấp phát vật tư. Phòng kinh doanh có nhiệm vụ mua bán nguyên vật liệu sản phẩm của công ty thực hiện công tác Marketing. Phòng tài vụ có nhiệm vụ giám sát về tài chính nhằm theo dõi mọi hoạt động sản xuất kinh doanh dưới hình thái tiền tệ hạch toán các khoản chi phí xác định kết quả kinh doanh. Đồng thời cung cấp thông tin kịp thời cho giám đốc để đưa ra quyết định chuẩn xác nhất. Phòng lao động tiền lương trực tiếp chịu sự lãnh đạo của giám đốc theo dõi công tác tổ chức cán bộ nhân sự quản lý chính sách quản lý lao động . Phòng hành chính có nhiệm vụ tiếp khách quan hệ công tác quản lý giấy tờ con dấu . Phòng kỹ thuật chịu sự điều hành của phó giám đốc kỹ thuật có nhiệm vụ hoàn thiện các quy trình công nghệ theo dõi sản .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.