TAILIEUCHUNG - The Coming of Materials Science P14

Công nghệ cơ khí hay kỹ thuật cơ khí là ngành ứng dụng các nguyên lý vật lý để tạo ra các loại máy móc và thiết bị hoặc các vật dụng hữu ích. Cơ khí áp dụng các nguyên lý nhiệt động lực học, định luật bảo toàn khối lượng và năng lượng để phân tích các hệ vật lý tĩnh và động, phục vụ cho công tác thiết kế trong các lĩnh vực như ô tô, máy bay và các phương tiện giao thông khác, các hệ thống gia nhiệt và làm lạnh, đồ dùng gia đình, máy. | Chapter 14 The Institutions and Literature of Materials Science . Teaching of Materials Science and Engineering . Professional Societies and their Evolution Metallurgical and Ex-Metallurgical Societies Other Specialised Societies Materials Societies ab initio . Journals Texts and Reference Works Broad-Spectrum Journals The Birth of Acta Metallurgica Specialised Journals Textbooks and Reference Works . Materials Science in Particular Places Cyril Smith and the Institute for the Study of Metals Chicago Kotaro Honda and Materials Research in Japan Walter Boas and Physics of Solids in Australia Jorge Sabato and Materials Science in Argentina Georgii Kurdyumov and Russian Materials Science References 503 507 508 509 509 512 512 514 516 517 519 520 523 526 529 531 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.