TAILIEUCHUNG - Common Dialog & User Control - ThS. Nguyễn Hà Giang

Common Dialog Các dialog thường được sử dụng Được warp thành các lớp trong FCL/BCL Common Dialog Cách sử dụng theo 2 cách sau 1. Kéo thả dialog vào form VS sẽ tạo thể hiện chứa trong lớp form 2. Khai báo đối tượng và tạo thể hiện của lớp CD VD: OpenFileDialog oFile = new OpenFileDialog(); | Common Dialog User Control ThS. Nguyễn Hà Giang Khoa CnTt - Hutech Nội Dung Giới thiệu Common Dialog OpenFileDialog SaveFileDialog FontDialog ColorDialog MessageBox User Control Nguyen Ha Giang - 2008 Ul Common Dialog Các dialog thường được sử dụng Được warp thành các lớp trong FCL BCL OpenFileDialog Common Dialog SaveFileDialog ColorDialog FontDialog PrintDialog Nguyen Ha Giang - 2008 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.