TAILIEUCHUNG - Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng - Chương 3: Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng

1. Khái niệm: Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong một thời hạn nhất định với một khoản chi phí nhất định. | TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ KHOA NGAÂN HAØNG CHƯƠNG 3 TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ CẤP TÍN DỤNG Những vấn đề cơ bản về tín dụng NH I Quy trình tín dụng II Đảm bảo tín dụng III NỘI DUNG CHƯƠNG 3 1. Khái niệm: Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong một thời hạn nhất định với một khoản chi phí nhất định. I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 2. Cơ sở pháp lý: Văn bản luật – pháp lệnh: - Luật các tổ chức tín dụng năm 2010. - Các văn bản luật khác liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng - Pháp lệnh quản lý ngoại hối I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG sở pháp lý: Nghị định của chính phủ: 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 Các văn bản do NHNN ban hành: 1627/2001/QĐ/NHNN ngày 31/12/2001 Các quyết định, thông báo của TCTD ban hành I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 3. Nguyên tắc tín dụng: Vốn vay phải sử dụng đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. Khoản vay phải được hoàn trả đầy đủ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN