TAILIEUCHUNG - Kỹ Thuật Nuôi Heo Thịt, Heo Giống phần 5

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi heo thịt, heo giống phần 5', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cách ghi chép các chi phí đầu vào Bảng 16. Ghi chép các khoản chi phí cho chán nuôi lợn thịt Ngày tháng Chi phí dồng Ghi chú Giống Thức ăn Thú y Tiêm phòng chữa bệnh Chuống trại Khấu hao sửa chữa Dụng cụ chăn nuôi Chi phí khác Loại Sô lượng kg Thành tiền VNĐ Tổng Bảng 17. Ghi chép các khoản chi phí cho chăn nuôi lợn nái Chi phí đồng Thức ăn Chuống trại Khấu hao sửa chữa chuồng trại Ngày tháng Khấu hao lợn nái Loại Số lượng kg Thành tiền VNĐ Thú y Tiêm phòng chữa bệnh Dụng cụ chăn nuôi Phối giống Chi phí khác Ghi chú Tòng Lun ý Giữa các lứa nuôi kế nhau cần được ghi riêng ra các bảng khác nhau. Đối với các khoản đầu tư hàng ngày nên cộng dồn vào cuối tháng để ghi 1 lấn. Ví dụ Số lượng rau khoai lang nhà trổng được cho lợn ăn 5 kg ngày cộng dồn trong 1 tháng là 150 kg chỉ cần ghi con số tổng này. Ghi cả các khoản mua ngoài và các khoản gia đình tự có. Đối với các khoản mua ngoài đơn giá được tính theo mức giá mua thực tế. Đối với các khoản gia đình tự có tính theo mức giá tại thị trường thời điểm đầu tư. Chi phí lao động gia đình số giờ trung bình thực hiện các cóng việc liên quan tới việc chăm sóc và nuôi dưỡng 1 ngày X tổng số ngày nuôi. Kết quả được bao nhiêu chia cho 8 giờ thành số ngày công sau đó nhân số ngày cõng này với giá lao động làm thuê tại địa phương. Đối với chuồng trại có thể tính khấu hao vào tổng chi phí với những chuồng xây kiên cố. Những chuồng làm bằng tre gỗ tận dụng có thể không cần tính khấu hao vì rất khó tính được chi phí làm chuồng. ĨÍNH 7OÁN TW CHI T ONq CHĂN A ưÔI LỌN Tính toán các khoản chi Còng thức tính chi phí khấu hao lợn nái Chi phí khấu hao lợn nái lứa Tổng chi phí mua lợn cái giông và nuôi đến khi phối giống lẩn đầu - thu hồi từ lợn nái loại thải Số lứa đẻ dự kiến của cả đời lợn nái Còng thức tính chi phí khâu hao chuống trại Chi phí khấu hao chuồng trại lứa Tổng chi phí xây dựng chuồng trại gốm cả sửa chữa Tổng số lứa lợn dự kiến nuôi trong chuồng nuôi đó Tổng chi phí đầu tư cho 1 lứa lợn thịt Tổng các khoản chi ở Bảng 16 Tổng .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
40    5    0    12-08-2020
16    6    0    12-08-2020
155    4    0    12-08-2020
116    6    0    12-08-2020
115    6    0    12-08-2020
24    6    0    12-08-2020
4    2    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN