TAILIEUCHUNG - GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 11

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu về autoit-lập trình trên autoit part 11', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đoạn mã sau minh họa việc dùng ExitLoop cho vòng lặp hiện hành. Vòng lặp vô tận sẽ cho xuất hiện hộp thoại Running sum . yêu cầu bạn nhập vào một số dương để tính tổng quá trình lặp lại cho đến khi nào bạn nhập một số âm. Kết quả được thông báo ra màn hình . sum 0 While 1 use infinite loop since ExitLoop will get called ans InputBox Running sum sum _ Enter a positive number. A negative number exits If ans 0 Then ExitLoop sum sum ans WEnd MsgBox 0 The sum was sum Ví dụ bên dưới minh họa việc dùng ExitLoop để ngắt vòng lặp cấp 2 cụ thể là While . Sau khi chạy sẽ có hai lần xuất hiện thông báo trên màn hình. Bạn chú ý các giá trị i và j được thông báo để hiểu cách làm việc. i 1 While i 2 đây là vòng lặp cấp 2 For j 1 To 5 đây là vòng lặp cấp 1 If j 3 Then ExitLoop MsgBox 0 msg i i j j Next i 1 WEnd CONTINUELOOP Không như ExitLoop lệnh ContinueLoop thực hiện ngay lần lặp kế tiếp của vòng lặp bỏ qua tất cả các lệnh đứng sau nó. Có dạng đầy đủ ContinueLoop which loop Giải thích Tham số which loop của ContinueLoop hoàn toàn như ExitLoop. Cũng có thể có hoặc không mặc định là 1 - tức vòng lặp hiện hành . which loop bằng n thì áp dụng cho vòng lặp cấp n. which loop bằng 0 hoặc số âm thì ContinueLoop cũng mất tác dụng. Đối với vòng lăp For ContinueLoop gây ra việc tăng giá trị của biến đếm thực hiện so sánh với giá trị dừng và chạy các lệnh như bình thường. Đối với vòng lặp While và Do ContinueLoop cũng bỏ qua các lệnh phía sau nó và quay trở ra xét điều kiện của vòng lặp. Chú ý Cũng như ExitLoop nếu bạn sử dụng ContinueLoop bên ngoài vòng lặp hoặc chỉ định cho tham số which loop một vòng lặp không có thì sẽ bị báo lỗi. Ví dụ Đoạn mã sau minh họa việc dùng ContinueLoop cho vòng lặp cấp 1. Bảng thông báo giá trị i 2 sẽ không xuất hiện. For i 1 To 4 If i 2 Then ContinueLoop MsgBox 0 message i i Next VÒNG LẶP VÔ TẬN Trong lập trình sẽ có không ít tình huống bạn cần xử lý một bài toán mà giải thuật bạn cần dùng là một vòng lặp không biết trước số lần lặp. Vì vậy cách giải quyết

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
10    5    0
6    7    0
7    2    0
5    4    0
6    6    0
6    6    0
6    5    0
6    6    0
7    5    0
5    5    0
6    5    0
5    5    0
6    4    0
5    4    0
8    6    0
13    4    0
9    5    0
5    4    0
6    4    0
5    6    0
6    6    0
7    4    0
6    5    0
7    5    0
7    4    0
6    3    0
7    5    0
5    6    0
6    4    0
7    8    0
7    4    0