TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1521/QĐ-TTg

Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thắng giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ. | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1 QĐ-TTg ---------------- Hà Nội ngày 4 thảng 9 năm 2009 QUYÉT ĐỊNH về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thắng giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 6569 -CVNS BTCTW ngày 18 tháng 9 năm 2009 Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 4777 TTr-VPCP ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Bộ Nội vụ tại văn bản số 2507 TTr-BNV ngày 04 tháng 8 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Quang Thắng Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Chính phủ giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Nguyễn Quang Thắng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận -NhưĐiều 3 - Ban Bí thư để b c - Thủ tướng các Phó Thủ tướng CP - Ban Tổ chức Trung ương - VPCP BTCN các PCN các Vụ TCCV TV HC TCCB 3 Cục QT Cổng TTĐT - Lưu VT. BCS 3 TĐT i2 Nguyễn Tấn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    25    0