TAILIEUCHUNG - GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 4

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu về autoit-lập trình trên autoit part 4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Biến là một đại diện cho vùng địa chỉ nào đó trong bộ nhớ mà ở đó dữ liệu được lưu trữ. Tuy nhiên ở đây ta không đề cập đến vấn đề dữ liệu được chứa trong bộ nhớ như thế nào. Ta chỉ cần biết biến là một đại diện mang giá trị ta cần tính toán. Trong AutoIt một biến hợp lệ phải có tên được bắt đầu với ký tự và sau đó là các ký tự alpha a-z A-Z ký số 0-9 và dấu gạch dưới _. Ví dụ var1 my_variable 123 String_temp abc@ -- đây là hai biến không hợp lệ Để khai báo một biến biến đó phải được tạo với một trong các từ khóa Global Local hay Dim. Các từ khóa này có chức năng giới hạn phạm vi tồn tại và sử dụng của biến. Ví dụ Global var1 title Dim m name Global chỉ định khai báo một biến có phạm vi toàn cục. Nghĩa là mọi nơi trong chương trình đều có thể truy xuất chỉnh sửa nội dung của biến này. Và biến này sẽ tồn tại cho đến khi chương trình thoát ra. Ví dụ Global m Hello world MsgBox 0 MSG m _RepText MsgBox 0 MSG m định nghĩa hàm Func _RepText m m EndFunc Đầu tiên ta tạo ra một biến m và cho hiển thị nội dung của nó là Hello world . Sau đó hàm _RepText được gọi để lặp lại nội dung của biến m. Hàm MsgBox thứ hai sẽ hiển thị Hello world Hello world . Do m là biến toàn cục nên ta có thể sửa đổi tùy ý giá trị của nó. Local chỉ định khai báo một biến có phạm vi cục bộ. Tức là nó chỉ được phép sử dụng thao tác ở phạm vi giới hạn trong chương trình thường là ở bên trong các hàm. Nó sẽ được khởi tạo khi hàm được gọi và sẽ bị hủy khi hàm kết thúc. Những nơi khác trong chương trình không hề biết sự tồn tại của biến Local này. Ví dụ chương trình sau sẽ chạy command line _ExeProg sẽ thực thi cmd Run prog dòng này sẽ báo lỗi Func _ExeProg Local prog cmd Run prog EndFunc Trong chương trình trên sau khi hàm _ExeProg được gọi và thực hiện xong thì biến cục bộ prog bị hủy cho nên lệnh Run prog không được thực thi vì prog bên ngoài không mang một giá trị nào. Nói cách khác prog bên trong hàm _ExeProg và prog bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Bạn chú ý một điều là nếu bên trong một hàm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
6    7    0
5    10    0
5    10    0
5    9    0
5    10    0
6    9    0
6    11    0
6    8    0
6    7    0
6    8    0
6    8    0
5    11    0
6    8    0
6    10    0
10    6    0
8    9    0
8    8    0
8    15    0
7    9    0
6    7    0
8    8    0
5    10    0
8    14    0
7    12    0
7    9    0
6    9    0
6    4    0
7    8    0
7    11    0
6    12    0
6    9    0