TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1517/QĐ-TTg

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1517/qđ-ttg', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THÙ TƯỞNG CHÍNH PHỦ SỐ 577 QĐ - TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hù Nội ngày tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH liệm chuông Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỞ CHÍNH PHỦ CÔNG Kỷ . .nam . ồ . Kính chuyên . THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đôi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 121 2005 NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Tờ trình số 4171 TTr-ƯBND ngày 18 tháng 6 năm 2009 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Tờ trình số 1496 TTr-BTĐKT ngày 16 tháng 9 năm 2009 QUYÉT ĐỊNH Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày cho 02 cá nhân thuộc tỉnh Lâm Đồng có danh sách kèm theo đã nêu cao tinh thần kiên trung bất khuất góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp Cách mạng giải phóng dân tộc. Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - UBND tỉnh Lâm Đồng - Ban Thi đua - Khen thưởng TW - VPCP BTCN cổng TTĐT - Lưu VT TCCV 3b Hùng lOb . KT. THỬ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Sinh Hùng ĐỊCH BẤT TỪ ĐÀY ý nftàyj. tháng 9 năm 2009 DAN KỶ NIỆM CHƯƠNG CHIÊN Ban hành kèm theo Quyết định cùa TĨỀLtâ STT Họ và tên Chính quán Trú quán 1 Bà Lê Thị Đồng Phường 11 thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng 90 Trạng Trình phường 9 thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng 2 Ông Thạch Công Lưu Xã Ninh Hiệp huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội xã Gia Lâm huyện Lâm Hà tỉnh Lâm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
334    23    0    10-08-2020
7    3    0    10-08-2020
4    7    0    10-08-2020
66    7    0    10-08-2020
16    6    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    31    0