TAILIEUCHUNG - Khen thưởng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

Tham khảo tài liệu 'khen thưởng danh hiệu "tập thể lao động xuất sắc"', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Khen thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Thông tin Lĩnh vực thống kê Giao thông vận tải Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp nếu có Các cơ quan có liên quan. Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 15 tháng 10 hàng năm giải quyết sau 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Giấy Chứng nhận. Tiền thưởng theo mức quy định tại Nghị định 121 2005 NĐ-CP Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề nghị Căn cứ vào tiêu chuẩn xét tặng danh Nộp hồ sơ đề 1. hiệu Tập thể lao động xuất sắc tổ chức làm bản báo nghị cáo thành tích nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý trực tiếp. Xét duyệt tại cấp cơ sở Hội đồng Thi đua - Khen Xét duyệt tại 2. thưởng của cơ quan tổ chức quản lý xét duyệt hồ sơ cấp cơ sở trình Bộ Giao thông vận tải. Tên bước Mô tả bước Giải quyết Giải quyết thủ tục Bộ Giao thông vận tải tiếp nhận hồ 3. thủ tục sơ xét duyệt quyết định khen thưởng. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình kèm theo danh sách các tập thể đề nghị xét tặng danh hiệu 1. Tập thể lao động xuất sắc . 2. Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình Bộ. Báo cáo thành tích của tập thể đề nghị khen thưởng có xác nhận của 3. cấp trình . Số bộ hồ sơ 01 bộ chính 03 bộ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN