TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1515/QĐ-TTg

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1515/qđ-ttg', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 5Zf QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày thảng 9 năm 2009 CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỨ CHÍNH PHU QƯYÉT ĐỊNH CONC y NV Íĩậkítặng hưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ I Ngày. . ổ. j Kính chuyên .z. 7 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 121 2005 NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tờ trình số 78 TTr-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2009 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Tờ trình số 1460 TTr-BTĐKT ngày 10 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 32 tập thể và 70 cá nhân thuộc Kho bạc Nhà nước Bộ Tài chính có danh sách kèm theo đã có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Tài chính Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận - Bộ Tài chính - Ban Thi đua - Khen thưởng TW - BTCN VPCP - Cổng TTĐT - Lưu VT TCCV 3b Hùng lOb . KT. THỦ TƯỚNG Nguyễn Sinh Hùng ƯỞNG HÌNH phủ pgày í thảng 9 năm 2009 DANH SÁC BẰNG KHEN c Ban hành kèm theo Quyết địr củi Tập thể. 1. Ban Kiểm tra kiểm soát Kho bạc Nhà nước Bộ Tài chính 2. Phòng Kế toán Kho bạc Nhà nước Bà Rịa Vũng Tàu Kho bạc Nhà nước Bộ Tài chính 3. Phòng Tin học Kho bạc Nhà nước Bạc Liêu Kho bạc Nhà nước Bộ Tài chính 4. Phòng Hành chính - Tài vụ - Quản trị Kho bạc Nhà nước Bình Dương Kho bạc Nhà nước Bộ Tài chính 5. Phòng Thanh toán vốn đầu tư Kho bạc Nhà nước Bình Thuận Kho bạc Nhà nước Bộ Tài chính 6. Phòng Kho quỹ Kho bạc Nhà nước Cao

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    25    0