TAILIEUCHUNG - Chinh Phụ Ngâm

1. Thuở đất trời nổi cơn gió bụi 2. Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên 3. Xanh kia thăm thẳm tầng trên 4. Vì ai gây dụng cho nên nỗi này | Câu 6 Trình bày những quan điểm của HCM về nhữn phẩm chất đạo đức cơ bản của con người việt nam trong giai đoạn mới. Trung với nước hiếu với dân Theo HCM nước là nước của dân và dân là chủ của đất nước . vì vậy trung với nước hiếu với dân thể hiện trách nhiệm của dân của nước dối với sự nghiệp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    4    0    12-08-2020
5    7    0    12-08-2020
4    3    0    12-08-2020
447    4    0    12-08-2020
7    6    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
21    12    0