TAILIEUCHUNG - Cách dùng "do" trong 1 số trường hợp

Cách dùng "do" trong 1 số trường hợp • To do sth (all) by oneself: Làm việc gì một mình không có ai giúp đỡ • To do sth a divious way: Làm việc không ngay thẳng • To do sth according to one's light: Làm cái gì theo sự hiểu biết của mình | Cách dùng do trong 1 sò trường hợp To do sth all by oneself Làm việc gì một mình không có ai giúp đỡ To do sth a divious way Làm việc không ngay thẳng To do sth according to one s light Làm cái gì theo sự hiểu biết của mình To do sth all by one s lonesome Làm việc gì một mình To do sth anyhow Làm việc gì tùy tiện thế nào cũng đợc To do sth at one s leisure Làm việc thong thả không vội To do sth at request Làm việc gì theo lời yêu cầu To do sth at sb s behest Làm việc gì do lệnh của người nào To do sth at sb s dictation Làm việc theo sự sai khiến của ai To do sth at by sb s command Làm theo mệnh lệnh của người nào To do sth behind sb s back Làm gì sau lưng ai To do sth by halves Làm cái gì nửa vời To do sth by mistake Làm việc gì một cách vô ý sơ ý To do sth for a lark Làm việc gì để đùa chơi To do sth for amusement Làm việc gì để giải trí To do sth for effect Làm việc gì để tạo ấn tợng To do sth for lucre Làm việc gì để vụ lợi To do sth for the sake of sb for sb s sake Làm việc gì vì người nào vì lợi ích cho người nào To do sth in a leisurely fashion Làm việc gì một cách thong thả To do sth in a loose manner Làm việc gì không có phương pháp thiếu hệ thống To do sth in a private capacity Làm việc với tư cách cá .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.