TAILIEUCHUNG - Công văn 816/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Công văn 816/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc đề nghị báo cáo số liệu về nhu cầu nhà ở cho sinh viên | BỘ XÂY DỰNG ----------------- Số 816 /BXD-QLN V/v đề nghị báo cáo số liệu về nhu cầu nhà ở cho sinh viên. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- Hà Nội, ngày 12tháng 5 năm 2009 Kính gửi: Bộ Công an Ngày 23 tháng 4 năm 2009, Bộ Công an có văn bản số 805/BCA-H11 báo cáo về việc đề nghị sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ để xây dựng ký túc xá sinh viên cho các trường đại học, cao đẳng và trung cấp công an nhân dân; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Ngày 20 tháng 4 năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Tiếp theo, ngày 24 tháng 4 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê. Tại khoản 1 Điều 2 Quyết định nêu trên đã quy định " Đối với các cơ sở đào tạo thuộc lực lượng vũ trang, Bộ chủ quản báo cáo trực tiếp với Bộ Xây dựng", để có cơ sở tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên giai đoạn 2009-2010 và những năm tiếp theo, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Công an triển khai một số nội dung cụ thể sau: 1. Khẩn trương rà soát, tổng hợp số liệu về nhu cầu nhà ở của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc Quý Bộ quản lý, cũng như danh mục, địa điểm và quy mô các dự án đầu tư nhà ở sinh viên trong khuôn viên các cơ sở đào tạo, đáp ứng đủ điều kiện triển khai thực hiện ngay trong năm 2009, 2010 và các năm tiếp theo; dự kiến mức vốn đầu tư thuộc trái phiếu Chính phủ.(chi tiết theo biểu mẫu đính kèm công văn này). 2. Theo quy định tại Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (khoảng tỷ đồng) chỉ dành để thực hiện chương trình đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên. Do đó, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên cần được tách riêng (không nằm trong danh mục các dự án tại Phụ lục số 1 kèm theo văn bản số 805/BCA-H11). 3. Trong kế hoạch đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, đề nghị nêu rõ danh mục các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã có quỹ đất sạch và có thể hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công ngay trong tháng 6 và quý III năm 2009. Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng về việc đầu tư xây dựng ký túc xá sinh viên của Bộ Công an, đề nghị Quý Bộ khẩn trương hoàn thiện lại báo cáo gửi về Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành - Hà Nội, trước ngày 25 tháng 5 năm 2009, để Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng thời gian quy định. Mọi chi tiết xin liên hệ: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, điện thoại , fax . Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để B/C); - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để B/C); - VPCP (để B/C); - BT Nguyễn Hồng Quân (để B/C); - Lưu: VP, QLN(2b). TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG đã ký Nguyễn Trần Nam

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.