TAILIEUCHUNG - Công văn 85/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Công văn 85/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 15/04/2009 về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình | BỘ XÂY DỰNG ----------------- Số: 85/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------- Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2009 Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Viễn thông Hoàng Hưng Bộ Xây dựng nhận được văn bản số ngày 29/5/2009 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Viễn thông Hoàng Hưng đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo chế độ tiền lương mới tại Thông tư số 23/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng được ký kết giữa các bên. Trường hợp trong Hợp đồng số ngày 10/3/2009 các bên đã thoả thuận “Nhà nước thay đổi chính sách tiền lương và cho phép điều chỉnh bổ sung đối với hợp đồng theo hình thức trọn gói thì hai bên thương thảo, báo cáo người có thẩm quyền xem xét quyết định điều chỉnh giá hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động”, thì Chủ đầu tư và Nhà thầu thương thảo bổ sung hợp đồng theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2009/TT-BXD trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Căn cứ ý kiến trên, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Viễn thông Hoàng Hưng trao đổi với Chủ đầu tư để thực hiện theo quy định./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VP, Vụ KTXD(Th8). TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG (Đã ký) Phạm Văn Khánh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.