TAILIEUCHUNG - Công văn 3067/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ

Công văn 3067/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao vùng Nam đồng bằng sông Hồng | VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 5067 VPCP-KGVX Hà Nội ngày lA tháng 5 năm 2009 _V v Xin chủ trương đầụ tư xây dựng CỐNG THÔNG TIN ĐiỆfrụnfe â ítáaafriáfc thể tháo CÔNG băng sông Hồng s ò 3 . . . Ngày. . KÍnh chuyển . Kỉhh gửi Các Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Kế hoạch và Đầu tư Tài chính và Xây dựng. Văn phòng Chính phủ nhận được Tờ trình số 56 TTr-ƯBND ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Ưỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao vùng Nam đồng bằng Sông Hồng tại tỉnh Nam Định bản chụp gửi kèm theo . Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 cùa Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 179 2007 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 Văn phòng Chính phủ đề nghị quý Bộ có ý kiến bằng văn bản về đề nghị của Ưỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định tại Tờ trình nêu trên gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 30 tháng 5 năm 2009 để tổng họp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. . Nơi nhận - Như trên - PTTg Nguyễn Thiện Nhân - UBND tỉnh Nam Định - Tổng cục Thể dục thể thao - VPCP BTCN các PCN các Vụ TH KTTH cổng TTĐT - Lưu VT KGVX 3 vtp 4 Nguyễn Hữu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.