TAILIEUCHUNG - Tổng hợp kinh nghiệm làm bài thi vào các ngân hàng

Đọc kỹ câu hỏi là yếu tố quyết định: hỏi gì trả lời nấy thật xúc tích. Người chấm có bảng điểm rất cụ thể, bạn có viết bổ sung thêm cũng không được thêm điểm mà còn lãng phí thời gian. - Khi hỏi so sánh: nêu cả phần giống và phần khác - Khi hỏi điểm khác biệt: chỉ nêu các điểm khác nhau - Câu trắc nghiệm: chỉ chọn a/b/c. không nên mất thời gian đánh lại cả câu hỏi và câu trả lời - Khi chỉ hỏi đúng sai: chỉ cần chọn Đ/S không nên giải thích. | Tổng hợp kinh nghiệm làm bài thi vào các ngân hàng 1 số kinh nghiệm xương máu khi thi vào bank ở VN. 1. Đọc kỹ câu hỏi là yếu tố quyết định hỏi gì trả lời nấy thật xúc tích. Người chấm có bảng điểm rất cụ thể bạn có viết bổ sung thêm cũng không được thêm điểm mà còn lãng phí thời gian. - Khi hỏi so sánh nêu cả phần giống và phần khác - Khi hỏi điểm khác biệt chỉ nêu các điểm khác nhau - Câu trắc nghiệm chỉ chọn a b c. không nên mất thời gian đánh lại cả câu hỏi và câu trả lời - Khi chỉ hỏi đúng sai chỉ cần chọn Đ S không nên giải thích - Khi câu hỏi có nhiều phần trả lời từng phần riêng biệt không nên lồng các câu trả lời vào cùng 1 đoạn văn khó khăn cho người chấm lựa các ý mất thiện cảm là bạn xui đó 2. Tận dụng những yếu tố được điểm thưởng - Khi gặp bài so sánh nên kẻ bảng viết các tiêu chí so sánh rõ ràng không trùng lặp đánh giá cao tư duy làm việc - Trình bày rõ ràng sạch .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.