TAILIEUCHUNG - Thông tư Số: 13/2010/TT-BLĐTBXH

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------Số: 13/2010/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO MỘT SỐ NGHỀ THUỘC NHÓM NGHỀ SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN | BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Số 13 2010 TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nAm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 12 tháng 4 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHE CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHE. CHO MỘT SỐ NGHỀ thuộc nhóm nghề Sản xuất Và chế biến Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006 Căn cứ Nghị định số 186 2007 NĐ - CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Căn cứ Quyết định số 58 2008 QĐ - BLĐTBXH ngày 06 tháng 09 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định và đề nghị của Tổng cục Dạy nghề về việc ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho các nghề Sản xuất bánh kẹo Sản xuất nước giải khát Sản xuất pin ắc quy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề đối với các nghề trên như sau Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng Thông tư này quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề và chương trình khung trình độ cao đẳng nghề để áp dụng đối với các trường cao đẳng nghề trường trung cấp nghề trường đại học trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp sau đây gọi chung là Cơ sở dạy nghề công lập và tư thục có đăng ký hoạt động dạy nghề các nghề được quy định tại Thông tư này Chương trình khung trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề quy định tại Thông tư này không bắt buộc áp dụng đối với các cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài. Điều 2. Chương trình khung quy định tại Thông tư này bao gồm 1. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề Sản xuất bánh kẹo Phụ lục 1 2. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề chương trình khung trình .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.