TAILIEUCHUNG - Quyết định Số: 19/2010/QĐ-UBND

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------Số: 19/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Bắc Giang, ngày 26 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BẢN QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỂM CỤ THỂ VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 112/2009/QĐ-UBND NGÀY 28/10/2009 CỦA UBND TỈNH BẮC GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG . | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Số 19 2010 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Giang ngày 26 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BẢN QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỂM CỤ THỂ VỀ BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 112 2009 QĐ-UBND NGÀY 28 10 2009 CỦA UBND TỈNH BẮC GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 11 2003 Căn cứ Nghị định số 81 2009 NĐ-CP ngày 12 10 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 106 2005 NĐ-CP ngày 17 8 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp Căn cứ Thông tư số 14 2009 TT-BTNMT ngày 01 10 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường hỗ trợ tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất giao đất cho thuê đất Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 400 TTr-TNMT ngày 22 3 2010 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bổ sung một số điều của bản Quy định một số điểm cụ thể về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số 69 2009 NĐ-CP ngày 13 8 2009 của Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 112 2009 QĐ-UBND ngày 28 10 2009 của UBND tỉnh Bắc Giang như sau 1. Bổ sung khoản 5 Điều 5 như sau 5. Bồi thường hỗ trợ đối với nhà ở công trình trong hành lang an toàn khi xây dựng lưới điện Nhà ở công trình phụ phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình cá nhân không phải di dời khỏi hành lang an toàn lưới điện điện áp đến 220 kV như quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 81 2009 NĐ-CP ngày 12 10 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung 1 một số điều của Nghị định số 106 2005 NĐ-CP ngày 17 8 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp thì khi xây dựng công trình lưới điện cao áp chủ sở hữu nhà ở .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.