TAILIEUCHUNG - Quyết định Số: 14/2010/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------Số: 14/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Tân An, ngày 08 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 7 BẢN QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ CHI HỖ TRỢ CHO TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2010/QĐ-UBND NGÀY 20/01/2010 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN Số 14 2010 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân An ngày 08 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 7 BẢN QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ CHI HỖ TRỢ CHO TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04 2010 QĐ-UBND NGÀY 20 01 2010 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Quyết định số 04 2010 QĐ-UBND ngày 20 01 2010 của UBND tỉnh về việc chế độ chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở Xét công văn số 119 STP-VBQP ngày 05 02 2010 về việc tự kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật tờ trình số 443 TTr-STC ngày 26 3 2010 của Sở Tài chính về việc đề nghị sửa đổi Điều 7 bản quy định về chế độ chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 04 2010 QĐ-UBND ngày 20 01 2010 của UBND tỉnh QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi Điều 7 bản quy định về chế độ chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 04 2010 QĐ-UBND ngày 20 01 2010 của UBND tỉnh cụ thể như sau - Điều 7 bản quy định về chế độ chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 04 2010 QĐ-UBND ngày 20 01 2010 của UBND tỉnh quy định Điều 7. Khen thưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên có thành tích trong công tác hòa giải được biểu dương khen thưởng áp dụng tiêu chuẩn và mức khen theo quyết định số 2654 2003 QĐ-UB ngày 31 7 2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức liên hoan tổ hòa giải và hòa giải viên các cấp trong tỉnh 5 năm 2 lần . - Nay sửa lại như sau Điều 7. Khen thưởng Các Tổ hòa giải và hòa giải viên có thành tích trong công tác hòa giải được xét biểu dương khen thưởng theo quy định của pháp luật hiện hành về thi đua khen thưởng . Điều 2. Quyết định này là một bộ phận không tách rời với Quyết định số 04 2010 QĐ-UBND ngày 20 01 2010 của UBND tỉnh. Những quy định khác của 1 UBND tỉnh trước đây về thi đua khen thưởng của tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.