TAILIEUCHUNG - Xác nhận chuyển văn phòng đại diện thành chi nhánh

Xác nhận chuyển văn phòng đại diện thành chi nhánh | Tên cơ quan chủ quản CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số : /ký hiệu văn bản Độc lập - Tự do - Hạnh phúc V/v xin chuyển VPĐD thành chi nhánh Địa danh, ngày tháng năm 200 Kính gửi: UBND thành phố Đà Nẵng Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng Căn cứ Quyết định số ngày .tháng năm của về việc thành lập đơn vị . Căn cứ Quyết định hoặc Thông báo (có liên quan đến việc chuyển VPĐD thành Chi nhánh) số ngày .tháng .năm của hoặc lý do chuyển VPĐD thành Chi nhánh. Để đáp ứng nhu cầu và nhiệm vụ kinh doanh trong thời gian tới, kính đề nghị UBND thành phố, Sở Nội vụ xem xét cho được lập thủ tục chuyển Văn phòng đại diện thành Chi nhánh. Kèm theo là Hồ sơ về nhà đất – nơi dự kiến đặt trụ sở mới (nếu có thay đổi trụ sở làm việc) Kính đề nghị UBND thành phố, Sở Nội vụ quan tâm giải quyết. Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ - Như trên; (Ký tên và đóng dấu) - Lưu D:\THU DIEM\MAU DON\XAC NHAN CHUYEN VPDD THANH

TỪ KHÓA LIÊN QUAN