TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1669/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1669/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số 1669 QĐ-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 14 tháng 8 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được Quốc hội thông qua ngày 29 6 2006 Căn cứ Nghị định số 54 2003 NĐ-CP ngày 19 5 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28 2004 NĐ-CP ngày 16 01 2004 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 54 2003 NĐ-CP Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Hủy bỏ 03 tiêu chuẩn quốc gia sau đây 1 TCVN 6131-1 1996 ISO 10012-1 1992 Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn lập kế hoạch chất lượng 2 TCVN ISO IEC17025 2001 ISO IEC 17025 1999 Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn 3 TCVN 6968 2001 Qui phạm thiết bị nâng trên các công trình biển Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. . KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận - Tổng cục TĐC - Lưu HS VT. Trần Quốc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT