TAILIEUCHUNG - Bài tập thực hành ôn Kế toán

Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các kết quả thành các bản báo cáo kế toán. Những phương pháp mà một doanh nghiệp sử dụng để ghi chép và tổng hợp. | Bài tập thực hành Mục lục 1. Mô tả thông 2. Khai báo các danh Danh mục khách hàng nhà cung Danh mục hàng hóa vật Danh mục kho Khai báo TSCĐ đầu 3. Số dư đầu Số dư các tài Số dư công Số dư công nợ phải thu khách hàng 131 .6 Số dư công nợ phải trả nhà cung cấp 331 .6 Số tồn kho đầu 4. Phát sinh trong Nhập Nhập Nhập chi Phiếu xuất trả lại HĐ mua hàng dịch Phiếu thanh toán tạm HĐ bán hàng kiêm phiếu xuất Phiếu nhập hàng bán bị trả HĐ dịch báo báo xuất điều chuyển 5. Yêu cầu .11 Tạo cơ sở dữ liệu cho bài toán Khai báo các Nhập số dư đầu Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong tháng . 11 Các nghiệp vụ tự Tính giá xuất kho trong Tính khấu hao TSCĐ và phân bổ khấu hao Các bút toán cuối kỳ khác Kết chuyển In các báo CÔNG TY PHÀN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST VP Hà NộI 18 Nguyễn Chí Thanh Q. Ba Đình. Đt 771-5590 Fax 771-5591 E-Mail fast@ VP TP hCm 391A Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q. 3. Đt. 848-1001 Fax 848-0998 E-Mail fastsg@ VP Đà Nẵng 39 - 41 Quang Trung Q. Hải Châu. Đt 81-0532 Fax 81-2692 E-Mail fastdn@ Website 6. Hu ô ng Khai bao ban Khai bao cac tham so hê Khai bao ngày bât dàu cûa näm tài Khai bao ky nhâp liêu dàu tiên trong Khai bao cac danh Danh muc quyen chüng DM tài DM phân nhom khach DM khach hàng nhà cung DM kho DM phân nhom hàng hoa vât DM hàng hoa vât DM bô phân sù dung DM lÿ do täng giàm phân nhom loai tài nguon

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT