TAILIEUCHUNG - Thông tư số 17/2008/TT-BCT

Thông tư số 17/2008/TT-BCT về việc hướng dẫn thực hiện việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng do Bộ Công thương ban hành | BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 17 2008 TT-BCT Hà Nội ngày 12 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG Căn cứ Nghị đính số 189 2007 NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương Căn cứ Nghị định số 12 2006 NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài Căn cứ Quyết định số 41 2005 QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cấp phép nhập khẩu hàng hóa Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng như sau I- QUY ĐỊNH CHUNG 1. Thương nhân nhập khẩu hàng hoá thuộc Danh mục tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này phải có giấy phép nhập khẩu tự động do Bộ Công Thương cấp. 2. Giấy phép nhập khẩu tự động được Bộ Công Thương cấp cho thương nhân dưới hình thức xác nhận đơn đăng ký nhập khẩu cho mỗi lô hàng. Riêng hàng hoá nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ nhập khẩu từ các khu phi thuế quan kể cả kho ngoại quan vào nội địa được xác nhận đăng ký nhập khẩu theo thời gian không quá 30 ngày. 3. Hàng hoá nhập khẩu trong các trường hợp sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này và được thực hiện theo các quy định quản lý hiện hành - Hàng tạm nhập tái xuất tạm xuất tái nhập chuyển khẩu quá cảnh. - Hàng nhập khẩu phi mậu dịch. - Hàng nhập khẩu để trực tiếp phục vụ sản xuất gia công kể cả hàng nhập khẩu để lắp ráp sửa chữa bảo hành . - Hàng nhập khẩu từ nước ngoài vào các khu phi thuế quan kể cả kho ngoại quan và hàng sản xuất gia công lắp ráp trong các khu phi thuế quan nhập khẩu vào nội địa. - Hàng nhập khẩu để kinh doanh tại cửa hàng miễn thuế. - Hàng nhập khẩu để tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư theo Luật Đầu tư.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    7    0    15-08-2020
20    7    0    15-08-2020
11    4    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
1    3    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    5    0
16    2    0