TAILIEUCHUNG - Tài liệu Kinh tế tri thức - Tập 2

Tài liệu tham khảo kỷ yếu hội thảo khoa học về Kinh tế tri thức | TRUNG TAM THONG TIN Tư LIỆU KH CN QUỐC GIA KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC KINH TẾ TRI THỨC TẬP II VDCMedia - 2001 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC 1 MỤC LỤC XÂY DỤNG MỘT NẾN KINH TẾ ĐỘC LẬP Tự CHU ở viết nam trong quả trình HỘI NHẬP KINH TẾ QỤỘC TẾ. .2 KINH TẾ TRI THựC VẢ GIẢO DỤC - ĐẢO TAO PHẢT TRIẾN VAI TRO cua khoa học Cở bản trong nến kinh tế tri CHỘ MANH CHỘ YẾU TRONG TÂM LỶ CON NGựỞI VIẾT NAM KHI ĐI VẢO THỞI đai văn MINH TRÍ TUẾ. . 38 CỘNG NGHỆ THỘNG TIN - ĐỘNG LựC PHẢT TRIẾN trong nến kinh tế tri CỘNG NGHỆ SINH HỌC VIẾT NAM - THựC TRANG TRIẾN vọng vả giải ĐONG GOP cua NGẢNH cộng NGHẾ sinh học viết nam vảo nến kinh tế tri THựC THựC TRANG VẢ GIẢI PHẢP. 76 KINH TẾ TRI THựC - VAI TRO cua doanh NÂNG CAO VAI TRO cua nhả NựỞC VẢ PHẢP LUẬT TRONG QUẢ trình chuyến đội SANG NẾN KINH TẾ TRI THựC Ở VIẾT NAM. .103 QUYẾN SỞ HựỤ TRÍ TUẾ - MỘT ĐIẾU KIẾN CHO PHẢT TRIẾN kinh tế tri THựC Ở Viết nam. . .113 ẢNH HựỞNG CUA nến kinh tế tri THựC ĐỘI VỞI VÂN ĐẾ GIẢI QUYẾT VIỆC LẢM Ở VIẾT NAM. 129 LựỞC GHI CẢC Ỷ KIẾN THẢO LUẬN TAI HỘI PHẢT BIẾU KẾT THUC hội KINH TẾ TRI THỨC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆT NAM 2 XẤYDỨNG MỐT NỀN KINH TỀ ĐỐC LẤp TỨ CHỦ Ớ VIỆTNAM trong quà trình hối NHẤP KINH TỀ QỦỐC TỀ PGS. TS. VO Đài lứớc Viện trưởng Viện Kinh tếthếgiởi Trung tâm KHXH NV Quốc gia Trong giai đoạn hiện nay cung như trong mốt tưởng lai xa hởn hối nhâp kinh tệz quốc tệz đối vởi Việt Nam co nghĩa la Việt Nam phai tham gia cac tố chức kinh tố quốc tệz va khu vực như AFTA APEC WTO. phat triệ n cac quan hệ thưởng mai va đâu tư rống rai vởi moi quốc gia đặc biệt la cac trung tâm kinh tế thế giởi mở rống sư hởp tac vởi cac cống ty xuyện quốc gia. Phat triệ n cac mối quan hệ nay sẽ dân đen mốt ket cuc la cac hang rao thuc quan va phi thuc quan phai giam thiệ u thẽo cac nguyện tặc cua cac tố chưc trên cac cống ty nưởc ngoai đưởc phẽp vao Việt Nam hoat đống mốt cach bình đặng vởi cac cống ty Việt Nam va ngược lai cac cống ty Việt Nam cung được .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN