TAILIEUCHUNG - Kinh tế nông nghiệp

Tài liệu "Kinh tế nông nghiệp" gồm các câu câu hỏi về kinh tế nông nghiệp giúp bạn hệ thống lại các kiến thức: cung cầu nông sản, kinh tế nông hộ, kinh tế trang trại, sản xuất nông nghiệp,. | KINH TE NONG NGHIỆP. Cau 1 Đăc điểm va vai trò cua ruông đât trong san xuất nong nghiêp 1. Đăc điểm Ruộng đất lă một tư liệu săn xuất đăc biệt bởi nó vừă có tính chất củă tư liệu lăo động. Ruộng đất lă đội tưởng lăó động vì con ngưởi tăc động văo ruộng đất để lăm nó tót hởn. Nểu nhìn dưởi gộc độ cộn ngưởi thông quă ruộng đất để truyện dăn tăc động cuă mình văó căc đội tưởng sinh văt nhăm tăó ră nóng săn thì ruộng đất lă tư liệu lăó động. Ruộng đất măng că tính chất cuă đội tưởng lăó động vă tư liệu lăó động nện lă một lóăi tư liệu săn xuất đăc biệt cuă nóng nghiệp. Ruộng đất đưởc cói lă một lóăi tăi săn có định. Lóăi tăi săn có định năy có sự khăc biệt vởi lóăi tăi săn có định thóng thưởng khăc ở chó _ Ruộng đất khóng chịu ănh hưởng cuă qui luăt hăó món vó hình hởn nưă giă trị cuă nó lăi có xu hưởng tăng lện. _ Nhìn chung căc tăi săn có định thóng thưởng khi đă quă sử dung du có đưởc sữă chữă hăy hiện đăi hóă thì sưc săn xuất cung kệm dăn đi. Tuy nhiện nốu đưởc sư dung hởp ly thì sức săn xuất ngăy căng tăng. sưc săn xuất cuă ruộng đất đưởc biểu hiện ở độ mău mở cuă đất. Ruộng đất có vị trí có định trện bệ măt trăi đất găn bó chăt chệ vởi nguón nưởc khí hău vă hệ động thực văt đăc trưng. Đăc điệm năy cung vởi tăi chính khóng đóng đệu vệ độ mău mở cuă đất lă một tróng nhưng yốu tó qui định tính khu vực cuă săn xuất nóng nghiệp. 2. Văi tró Văi tró cuă đất đăi tróng nóng nghiệp đăc biệt quăn trọng vì đệ tăó ră một đởn vị giă trị tróng nóng nghiệp thưởng phăi sư dung diện tích đất lởn hởn căc ngănh săn xuất khăc. Ruộng đất khóng chỉ đóng văi tró lă địă băn tó chức săn xuất mă cón lă nguón cung cấp chất dinh dưởng chu yốu chó căy tróng. Cau 2 Cac chỉ tiêu cô ban đanh gia ruòng đat Đănh giă vệ qui mó đất nóng nghiệp ngưởi tă thưởng sư dung 3 chỉ tiệu _ Tổng diện tích đất nóng nghiệp. _ Diện tích đất nóng nghiệp bình quăn lăó động. _ Diện tích đất nóng nghiệp bình quăn nhăn khấu. Đănh giă vệ măt bó trí sư dung ngưởi tă thưởng dung căc chỉ tiệu vệ cở cấu diện tích có thệ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    4    0    10-08-2020
46    6    0    10-08-2020
33    3    0    10-08-2020
11    5    0    10-08-2020
166    6    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN