TAILIEUCHUNG - Kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính

Tham khảo tài liệu 'bài 10: kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính misa', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Giảng viên: Khoa: Trường: KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Nội dung Nhiệm vụ kế toán tổng hợp Mô hình hóa hoạt động kế toán tổng hợp Sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp Kế toán tổng hợp trên PMKT Nhiệm vụ kế toán tổng hợp Quản lý và rà soát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Kiểm tra và thực hiện yêu cầu kế toán chung. Tổng hợp và làm công tác kế toán cuối kỳ: Tính khấu hao TSCĐ, khấu trừ thuế, bút toán phân bổ định kỳ, kết chuyển tự động để xác định kết quả kinh doanh. Thực hiện công tác sổ sách hàng tháng, báo cáo thuế và báo cáo tài chính quý, năm. Mô hình hóa hoạt động kế toán tổng hợp Bước 1: Vào thời điểm cuối kỳ kế toán (theo tháng, theo quý hoặc theo năm), bộ phận kế toán chi phí và kế toán doanh thu sẽ tiến hành Tập hợp chi phí và Xác định doanh thu trong kỳ, sau đó chuyển toàn bộ kết quả cho kế toán tổng hợp. Bước 2: Từ kết quả của việc Tập hợp chi phí và Xác định doanh thu, kế toán tổng hợp sẽ tiến hành kết chuyển lãi lỗi để xác định kết quả kinh doanh. Bước 3: .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
30    7    0