TAILIEUCHUNG - Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Số 09 2008 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vĩnh Long ngày 03 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU THẦU KINH DOANH KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 11 2003 Căn cứ Nghị định số 02 2003 NĐ-CP ngày 14 01 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ Căn cứ Quyết định số 559 QĐ-TTg ngày 31 5 2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển chợ đến năm 2010 Căn cứ báo cáo thẩm định số 113 BC STP ngày 07 12 2007 của sở Tư pháp Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch tại tờ trình 637 TTr-STMDL ngày 24 12 2007 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Điều 2. Giao sở Công thương chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan và các huyện thị hướng dẫn triển khai thực hiện quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và đăng trên công báo tỉnh. Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Giám đốc sở Công thương Giám đốc sở Tài chính Giám đốc sở Xây dựng Cục Trưởng Cục thuế Vĩnh Long Thủ trưởng các Sở Ban Ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - ủy tỉnh - CT các PCT UBND tỉnh TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH - Bộ Công Thương báo cáo - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư Pháp - Đoàn đại biểu Quốc Hội - Sở Tư pháp kiểm tra - Các Sở ban ngành cấp tỉnh - Báo Vĩnh Long đăng báo - C tinh - Các phòng nghiên cứu - Lưu VT- Trương Văn Sáu QUY CHẾ VỀ ĐẤU THẦU KINH DOANH KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG Ban hành kèm theo Quyết định số 09 2008 QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    6    0    12-08-2020
8    6    0    12-08-2020
42    3    0    12-08-2020
3    6    0    12-08-2020
86    14    2    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0