TAILIEUCHUNG - Mô hình điều khiển

Điều khiển học là khoa học nghiên cứu những quá trình điều khiển và thông tin trong các máy móc sinh vật . Trong điều khiển học , đối tượng điều khiển là các thiết bị , các hệ thống kỹ thuật, các cơ chế sinh vật. NÓ nghiên cứu quá trình điều khiển các đối tượng kỹ thuật được gọi là điều khiển kỹ thuật. | TR ƯỜ NG ĐẠI H ọ C BÁCH KHOA KHOA ĐIỆN Bộ MÔN Tự ĐỘNG HÓA Bàigiảng môn Học MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN Trần Đình Khôi Quốc Email tdkquoc @ MỤC LỤC Phần mở đầu 1 Khái 2 Các nguyên tắc điều khiển tự Nguyên tắc giữ ổn Nguyên tắc điều khiển theo chương 3 Phân loại hệ thống Phân loại theo đặc điểm của tín hiệu Phân loại theo số vòng Phân loại theo khả năng quan sát tín Phân loại theo mô tả toán 4 Biêu đồ điều khiển tự động trong một nhà 5 Phép biến đổi Chương 1 MÔ TẢ TOÁN HỌC CỦA CÁC PHẦN TỬ VÀ CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIÊN TỪ ĐỘNG 1 Khái niệm 2 Hàm truyền Định nghĩa .9 Phương pháp tìm hàm truyền Một số ví dụ về cách tìm hàm truyền Hàm truyền đạt của một số thiết bị điển 3 Đại số sơ đồ Mắc nối tiếp. 12 Mắc song song. 12 Mắc phản hồi. 12 Chuyển tín hiệu vào từ trước ra sau một Chuyển tín hiệu ra từ sau ra trước một 4 Phương trình trạng Phương trình trạng thái tổng Xây dựng phương trình trạng thái từ hàm truyền Chuyển đổi từ phương trình trạng thái sang hàm Chương 2 ĐẶC TÍNH ĐỘNG HỌC CỦA CÁC KHÂU VÀ CỦA HỆ THỐNG TRONG MIỀN TẦN SỐ 1 Khái niệm 2 Phản ứng của một Tín hiệu tác động vào một khâu các tín hiệu tiền định .23 Phản ứng của một 3 Đặc tính tần số của một Hàm truyền đạt tần Đặc tính tần 4 Đặc tính động học của một số khâu cơ bản. 26 Khâu tỉ lệ. 26 Khâu quán tính bậc Khâu dao động bậc Khâu không ổn định bậc Khâu vi phân lý Khâu vi phân bậc Khâu tích phân lý Khâu chậm 2 Chương 3 TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIÊN Tự ĐỘNG 1 Khái niệm 2 Tiêu chuẩn ổn định đại Điều kiện cần để hệ thống ổn Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn ổn định 3 Tiêu chuẩn ổn định tần .