TAILIEUCHUNG - Bài tập 5: Bài toán tính khung phẳng

Đây là giáo trình về Qui hoạch tuyến tinh mà tác giả Lê Văn Phi đã soạn và giảng cho sinh viên Toán Kinh tế Đại học Kinh tế Tp. HCM từ năm 1981 đến 2002. Giáo trình được tu chỉnh và xuất bản trong cuốn "Qui hoạch tuyến tinh và ứng dụng trong kinh tế" được Nhà Xuất bản Giáo dục ấn hành năm 2004. | TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH BAI tập 5 BAI TOAN KHUNG PHANG Trong bài tập này bạn sẽ thực hành giải bài toán khung phang với các sô liệu ban đầu như sau Khung gôm 5 táng khoáng cách giưa các táng lá 5m. Khung gôm 5 nhịp khoáng cách giưa các nhịp lá 4m. Vát liệu lá bẽ tong cot thẽp BTCT với mo đun đán hoi E T m2. Hệ so Poisson v . Trong lướng riẽng cua BTCT lá T m3 Kích thước cua cột x . Kích thước cua dám x . Lực phán bo tác dung lẽn táng 1 vá 2 lá T m Lực tác dung lẽn táng 3 vá 4 5 lá T m. Bang chướng trình Sap 2000 ban co thẽ nhìn tháy đước biẽu đo nọi lực phán lực vá kẽt quá biẽn dang cua thanh dám mọt cách nhanh chong. Đẽ thực hiẽn đước điẽu đo ban háy tiẽn hanh trình tự qua các bước sau THIẾT KẾ VƠI Sự TRƠ GIÚP CUA may tính 122 BIÊN SOẠN TU SACH STK TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH 1. KHỞI ĐỘNG SAP 2000. Từ trình đơn Start chon Programs SAP 2000NonLinear. Cửa sổ làm việc xuất hiện nhừ hình sau 2. ĐỞN VỊ TÍNH. Khai bào đơn vị tính là Ton-m bàng càch ban dung chuột nhấp chon vào tam giấc bện phai phía dừơi cua màn hình và chon Ton-m. 3. CHỘN MAU KÊT cAu. Đầu tiện ban vào trình đơn File New Model from Template đệ mơ hop thoai Model Template. Hop thoai Model Templates xuất hiện Model Templates THIET KE VỞI Sự TRỞ GIÚP CÚA MAY TÍNH 123 BIÊN SOAN TÚ SACH STK TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH Trong hộp thoại Model Templates ban dung chuột nhấp chọn vào mẫu kết cấu thứ hài tính từ trài quạ như hình con trộ chỉ bến trến đày là hệ khung phàng trong màt phàng X-Z khi đo xuất hiện hop thoài Portal Frame. Hộp thoại Portal Frame xuất hiện Trong hop thoài Portal Frame bàn tiến hành khài bào càc thong sô như sàu Đàu tiến nhấp chuot vào Rectraints đế bo chon. Tài Number of Stories so tàng nhàp già trị 5. Tài Number of Bays so nhịp nhàp già trị 5. Story Height chiếu cào tàng 5 Trong

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.